Proeftuin Hoef en Haag Vianen


De proeftuin Hoef en Haag had als doelstelling door middel van ontwerpend onderzoek het reeds bestaande masterplan te verbeteren of aan te scherpen op het gebied van waterveiligheid (meerlaagsveiligheid) en  klimaatbestendigheid, waterkwaliteit/ecologie en waterbeheer. Het samenwerken van de verschillende partijen in het Consortium Hoef en Haag (AM Vastgoed, Gemeente Vianen, Lekstede Wonen en Bouwfonds Ontwikkeling) met vertegenwoordigers van de gemeente, waterschap en de stedenbouwkundige (SVP Architectuur en Stedenbouw), Landschapsarchitect (Haver Droeze) en externe deskundigen heeft een verruiming van inzicht m.b.t. de onderwerpen en meer wederzijds begrip opgeleverd. Uiteraard zijn er ook veel nuttige ideeën ontwikkeld. De proeftuin is een tussenstap in de verdere planontwikkeling.

Resultaten

Het eerste atelier stond in het teken van ideeën verzamelen in relatie tot de volgende aspecten en vragen:

  • Hoe kunnen de drie niveaus van meerlaagsveiligheid concreet worden gemaakt in maatregelen en inrichtingsvoorstellen die passen binnen de structuur van het masterplan en haalbaar zijn binnen de gebiedsexploitatie?
  • Hoe kan de waterhuishouding worden ingericht zodat de aspecten waterberging, verdroging, waterkwaliteit, ecologie, recreatief gebruik en beleving optimaal tot hun recht komen binnen de ruimtelijke en financiële kaders van het masterplan Hoef en Haag?
  • Hoe kan de wijk klimaatbestendig ingericht worden uitgaande van het masterplan Hoef en Haag?

Grote winst van de Proeftuin Hoef en Haag is dat er bij alle betrokken partijen meer kennis en bewustzijn over waterveiligheid en klimaatbestendigheid is ontstaan. Daarnaast is een reeks ideeën ontwikkeld die in het verdere planningsproces in het plan geïntegreerd kunnen worden. Het verhaal van de vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio heeft bij velen de ogen geopend. Het thema waterveiligheid is uitgebreid besproken en er zijn concrete resultaten bereikt.

In relatie tot het vraagstuk van klimaatbestendigheid is er meer bewustzijn en kennis ontwikkeld en zijn er kansrijke oplossingsrichtingen bedacht die gedeeltelijk nog in het plan verwerkt kunnen worden. Dit geldt voor het klimaatbestendige, gebiedseigen watersysteem, maar ook ideeën over het terugbrengen van verharding en het gericht toepassen van beplanting kunnen in de verdere uitwerking van plannen geïntegreerd worden. Uiteraard was een geheel vrij denken niet meer mogelijk gezien het vergevorderde ontwerp dat verwerkt is in het masterplan. Bewust is in deze proeftuin gekozen voor een uitgewerkt project, met als doel om te tekenen en rekenen. In deze proeftuin is juist sprake van een min of meer ‘gewone’ ontwikkeling. Het onderzoek binnen de proeftuin richtte zich dan ook op de vraag wat waterveiligheid en klimaatbestendigheid inhoudt in een plan als Hoef en Haag. Er is al een concept-Grex opgesteld. Met dit rekentool kunnen de ontwikkelde voorstellen aansluitend aan de proeftuin getoetst worden.

Contactpersoon

Hiltrud Pötz
Atelier GROENBLAUW
06 41 13 37 76
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Deelnemer
Gemeente Vianen
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast