Het Regionaal Adaptatie Plan voor Overijssel


Het veranderende klimaat leidt tot een opgave met ruimtelijke consequenties die flink versneld moet worden aangepakt. In de provincie Overijssel is hierom een Regionaal Adaptatie Plan (RAP) opgesteld. In het RAP wordt op een rij gezet wat er nodig is om een klimaatadaptatief Overijssel te realiseren in tenminste 2050. De ambities die daarbij horen worden zoveel mogelijk verwerkt in verschillende provinciale plannen, zoals de Omgevingsvisie. Van andere overheden -maar ook van organisaties, bedrijven en inwoners - wordt de nodige inzet in de vorm van maatregelen en investeringen verwacht.

Eind december 2017 is het RAP naar Provinciale Staten van Overijssel én alle Overijsselse gemeenten en waterschappen verzonden. Het RAP is het fundament voor de uitvoeringsagenda die eind 2018 met de Overijsselse partijen zal worden gepresenteerd.

Totstandkoming RAP

Na een bestuurlijke startsessie in maart 2017 is in een aantal interactieve (ambtelijke) bijeenkomsten kennis, inspirerende voorbeelden en resultaten van klimaatadaptatiemaatregelen gedeeld tussen de provincie, Overijsselse waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, veiligheidsregio's, woningbouwcoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, Kadaster, GGD én belangenorganisaties als LTO en de ANWB.

Vervolgens zijn in een aantal brede werksessies de effecten van klimaatverandering in Overijssel in beeld gebracht met behulp van de bollenschema’s uit de Nationale Adaptatie Strategie. In gezamenlijkheid is bepaald wat de meest urgente opgaven zijn en welke extra inspanningen wenselijk zijn om in 2020 klimaatadaptief te handelen en een klimaatadaptieve inrichting te realiseren in 2050.

Regionaal Adaptatie Plan Overijssel
Tijdens verschillende interactieve werksessies hebben de deelnemers input geleverd voor het RAP.

In december – net voor het vaststellen van het RAP bij de Gedeputeerde Staten van Overijssel - is een bredere bestuurlijke consultatieronde gehouden.

Hoofdlijnen RAP

Op basis van het gezamenlijk in beeld brengen van de belangrijkste effecten van klimaatverandering voor Overijssel en het doorlopen proces zijn zeven urgente thema’s gedestilleerd:

  • Meer hitte en water in de stad
  • Overijssel minder bereikbaar
  • Vaker uitval van vitale en kwetsbare objecten
  • Verduurzaming van de landbouwsector
  • Veranderende natuur
  • Beperkte beschikbaarheid bruikbaar water
  • Toename van het overstromingsrisico

Per thema is benoemd of en zo ja welke extra stappen nodig zijn om Overijssel richting 2050 klimaat adaptief in te richten. De provincie Overijssel neemt daarbij een verbindende en faciliterende rol in de ontwikkeling van ‘Kennis, Kunde en Kaders’, en stelt daar ook budget voor vrij. De ambities voor klimaatadaptatie zullen, voor zover dit nog niet het geval is, ook doorwerken in de verschillende provinciale programma’s en beleid, zoals de Omgevingsvisie. In het RAP is opgenomen welke stappen en concrete acties in Overijssel gezet worden richting eind 2018 en verder.

Leerpunten uit het project

Om te komen tot een regionaal adaptatieplan is het wezenlijk gebleken dat het plan gezamenlijk is opgesteld. Er is een aantal interactieve werksessies georganiseerd waar elke partij zijn of haar bijdrage in heeft kunnen leveren. Het is belangrijk geweest om steeds te schetsen waarom we dit juist samen moesten doen: een continue beschouwing van de urgentie (het moet nu!), mate van wederzijdse afhankelijk (we hebben elkaar echt nodig!) en het wenkend perspectief (de hele provincie klimaatbestendig!) was daarbij de Haarlemmerolie. Samen dit proces doorlopen maakt dat het klimaatadapatie netwerk in Overijssel groeit en versterkt: dit is een belangrijke voorwaarde richting het opstellen van een uitvoeringsprogramma eind 2018.

Contactpersonen

F. de Vries (Projectleider)
Provincie Overijssel
f.d.vries@overijssel.nl
06-10435167

M.M. Eijer (Programmasecretaris)
Provincie Overijssel
M.Eijer@overijssel.nl
06-51144626


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Overijsselse gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente, bouwers & ontwikkelaars, natuur/milieuorganisaties, Kadaster, GGD & belangenorganisaties
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast