De Climate Campus verbindt partijen in de proeftuinregio IJssel-Vechtdelta


Samenwerkingsverband Climate Campus verbindt klimaatadaptatie ‘communities’ in en rond de IJssel-Vechtdelta met kennisclusters en internationale netwerken op adaptatiegebied. Daarmee willen de initiatiefnemers de uitvoering van klimaatadaptatie aanjagen. Het uitgangspunt is om dit te doen in samenhang met andere maatschappelijke thema’s zoals energie, voedsel en gezondheid. De Climate Campus promoot alle klimaatadaptatieprojecten en programma’s in de IJssel-Vechtdelta en stimuleert innovaties, start-ups, voorbeeldprojecten, onderzoeken, trainingen en opleidingen voor klimaatadaptatie vanuit een breed transitie perspectief.

Partners Climate Campus

Demonstratiedelta Klimaatadaptatie

De Climate Campus is een samenwerking van meer dan 40 partijen in en rond de IJssel- Vechtdelta. De samenwerking is ondergebracht in een stichting. De aanleiding voor het opzetten van Climate Campus is de noodzaak om de delta aan te passen aan klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering worden langzaam maar zeker merkbaar, binnen én buiten Nederland. De stichting stelt zich ten doel om innovatie en implementatie te bevorderen rondom het thema klimaatadaptatie en daarmee de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te versterken en versnellen. Daarbij gaat het om initiatieven op verschillende schaalniveaus; van regionale projecten tot burgerinitiatieven. De Climate Campus wil zo bovendien laten zien hoe de regio integrale klimaatadaptieve oplossingen ontwikkelt, en fungeren als demonstratiedelta voor klimaatadaptatie (‘demodelta’).

De Climate Campus als Regionale verbinder

De Climate Campus organisatie zet primair in op het verbinden van publieke, private en maatschappelijke organisaties in de proeftuinregio IJssel-Vechtdelta, en waar mogelijk en gewenst in aangrenzende regio's. Daartoe worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om alle partners met elkaar in gesprek te brengen. Deze bijeenkomsten lopen uiteen van workshops tot grootschalige bijeenkomsten. Via een tweewekelijkse nieuwsbrief worden de Climate Campus partners en initiatieven in de spotlight gezet.

Leerpunten

  • Voor het opzetten van een netwerk zoals de Climate Campus, is het belangrijk dat het doel van de samenwerking duidelijk is en dat de partners elkaar op onderwerp weten te vinden. Daarvoor wordt een digitaal platform opgezet.
  • Door de brede interesse van de Climate Campus partners is het lastig om direct te faciliteren in de behoeftes. Daarom worden partners via werksessies en kennismakingsgesprekken rond diverse thema’s samengebracht.
  • De samenhang tussen verschillende facetten van klimaatverandering en andere maatschappelijke thema’s kan goed worden ontdekt in een breed netwerk.

Meer informatie lees je op de website van Climate Campus.

Contactpersoon

Betty de Groot
Stichting Climate Campus
climatecampus@gmail.com
06 - 51 31 27 32


Projectsoort
Regionaal samenwerkingsverband
Deelnemer
40 partijen in de IJssel-Vechtdelta
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast