Klimaatadaptatiestrategie Delft


Voor Delft was 2018 een jaar met veel extreme weersomstandigheden. De stad moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Wateroverlast staat al jaren op de agenda en bepaalt voor een groot deel de ruimtelijke inrichting. Maar de laatste jaren speelt bijvoorbeeld hittestress ook steeds meer een rol. Om zich zo goed mogelijk aan deze extreme weersomstandigheden aan te passen, heeft de gemeente een klimaatadaptatiestrategie opgesteld.

Klimaatadaptatiestrategie Delft

Hoe is de strategie tot stand gekomen?

Tauw en de Urbanisten hebben de klimaatadaptatiestrategie voor Delft opgesteld, in samenwerking met Stan.Water. Ze hebben hiervoor ook informatie gebruikt van een aantal gemeentelijke afdelingen. De strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • stresstesten: deze tonen de gevolgen van extreem weer voor de stad
  • risicoanalyse: een analyse van stresstesten die inzicht geeft in gevolgen voor kwetsbare functies en mogelijke schade
  • verkenning van oplossingsrichtingen
  • agenda klimaatadaptatie: het programma om in de komende jaren uit te voeren, samen met inwoners, bedrijven en organisaties.

Belangrijkste doelen

De klimaatadaptatiestrategie moet Delft helpen om haar gedrag aan te passen en Delft klimaatadaptief in te richten. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente samenwerkt met bedrijven en inwoners. Met de strategie geeft Delft ook invulling aan de landelijke doelen uit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Om Delft klimaatadaptief te krijgen, pakt de gemeente de volgende opgaves aan:

  1. Met een veerkrachtig systeem met maximale sponswerking, wil Delft water zoveel mogelijk vasthouden.
  2. Hittestress mag niet toenemen.
  3. De aanpak moet gebeuren in samenwerking met bewoners en bedrijven, want meer dan 50% van de grond is privébezit.
  4. Voor maatregelen is maatwerk nodig, want ze hangen af van lokale kenmerken.
  5. Klimaatadaptieve maatregelen bieden ook kansen om de leefomgeving te verbeteren.

"De stresstekst is een versimpeling van de werkelijkheid, maar geeft wel meer inzicht in de globale klimaatadaptatie-opgave op gemeenteschaal" - gemeente Delft

Monitoring

De gemeente brengt de inzichten en ervaringen structureel samen in de vorm van een jaarlijks voortgangsrapport. Daarnaast zal ze de stresstesten elke zes jaar opnieuw uitvoeren, zodat de modellen actueel blijven.

De Klimaatmaat

Om bewoners sterker te betrekken bij adaptatiemaatregelen, is Delft begonnen met het project ‘De Klimaatmaat’. Een klimaatmaat is iemand uit de buurt die kennis heeft over lokale klimaateffecten en die weet welke maatregelen effectief zijn. Bewoners kunnen de klimaatmaat vragen om hulp of advies bij maatregelen die ze zelf kunnen uitvoeren.

Leerpunten

Tijdens het proces viel op dat de terminologie voor bewoners soms lastig is: ‘Wat is dat eigenlijk, een stresstest? Kunnen jullie geen andere begrippen gebruiken?’ Effecten van klimaatverandering op biodiversiteit zijn in de klimaatadaptatiestrategie niet meegenomen. Dit werkt de gemeente Delft in 2020 uit in het kader van natuurinclusief bouwen, waarbij ze aanhaakt op de klimaatadaptatiedialoog Natuur vanuit de NAS.

Contactpersoon

Therre van Blerck
Gemeente Delft
tvblerck@delft.nl


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Deelnemer
Gemeente Delft, Tauw, de Urbanisten & Stan.Water
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast