Pilots klimaatadaptatie op bedrijventerrein Euvelgunne


Ook veel bedrijventerreinen ervaren de gevolgen van klimaatverandering. Zo werd lange tijd op het bedrijventerrein Euvelgunne de riolering overbelast bij hevige buien. Hierdoor ontstond lokaal wateroverlast en ontstaan er riooloverstorten in de binnenstad. De gemeente Groningen onderzoekt vanaf 2018 wat ze daartegen kan doen. Daarvoor voert ze twee pilots uit, samen met de waterschappen van Groningen, de Regio Groningen Assen en Bedrijvenvereniging Zuidoost.

Wat houden de pilots in?

In de eerste pilot onderzoekt de gemeente samen met de waterschappen en de bedrijvenvereniging of bedrijven op hun eigen terrein regenwater kunnen afkoppelen en zo mogelijk gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is dat bedrijven de maatregelen op hun terrein zelf nemen. In de tweede pilot ontwikkelt de gemeente samen met de waterschappen een rioolsturingsmodel. Met het sturingsmodel kan de gemeente bepalen wanneer het beter is om het rioolwater naar de zuivering te pompen of direct te lozen.

Wat is het doel?

Dit zijn de belangrijkste doelen van de pilots :

 1. De riolering moet ontlast worden zodat er minder overstorten in de binnenstad plaatsvinden. Dit betekent dat er concrete maatregelen nodig zijn die ook voldoende effect hebben.
 2. Er moeten meerdere voorbeelden ontwikkeld worden van het afkoppelen van regenwater en van slim gebruik van regenwater door bedrijven. Zo kan er een showcase ontstaan van verschillende oplossingen waar andere bedrijventerreinen gebruik van kunnen maken.

Naast het tegengaan van wateroverlast wil de gemeente met de maatregelen ook positief bijdragen aan de energietransitie, de biodiversiteit, de circulariteit, het landschap en het tegengaan van hittestress.

Hoe zijn bedrijven gestimuleerd?

De gemeente heeft aan alle bedrijven op het terrein een voorbeeldenboek laten zien, met verschillende maatregelen om regenwater af te koppelen, te hergebruiken, vast te houden en te infiltreren in de grond. Ze heeft ook met de bedrijven besproken wat hun eigen wensen zijn. Daarna heeft ze per bedrijf een voorstel uitgewerkt. Voor de uitvoering van de maatregelen heeft de gemeente een subsidieregeling gemaakt.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Vier bedrijven hebben al maatregelen uitgevoerd en twaalf bedrijven zijn er nog mee bezig. Als zij de maatregelen ook hebben uitgevoerd, is het waterprobleem op Euvelgunne voor de helft opgelost. De maatregelen hebben de volgende positieve effecten:

 • Er komt minder water in de riolering, waardoor deze niet snel meer zal overstromen.
 • Bedrijven gebruiken regenwater als koelwater en om het toilet door te spoelen. Daarmee dragen ze bij aan een circulaire economie.
 • Door groene daken hoeven kantoren de airco minder te gebruiken. Ook buiten voelt het minder heet.
 • Wadi’s zorgen voor verkoeling van de omgeving.
 • Er is een wadi speciaal ingericht om de biodiversiteit te vergroten. Deze wadi is ingezaaid met een bloemrijk mengsel.
 • Het rioolsturingsmodel werkte goed in een natte periode in februari 2020. Het wordt sinds die tijd verder geoptimaliseerd.
 • De bedrijven die meedoen zijn positief.
 • Euvelgunne geldt als showcase voor andere bedrijven. Vanaf mei 2020 is er een voorbeeldenboek beschikbaar.

Gemonitorde wadi

In 2021 is de wadi bij Salomon’s metalen gemonitord tijdens een natte periode. En in 2022 is de wadi gemonitord tijdens een droge periode. De wadi is aangelegd met als doel een bui van 20mm te kunnen opvangen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de wadi tijdens een natte periode in elk geval een bui van 16mm zonder problemen aankan. Waarschijnlijk vormt een bui van 20mm ook geen probleem. Uit het onderzoek in de droge periode komt naar voren dat de grondwaterstand ruim onder de bodem van de wadi staat. Regenwater infiltreert in de bodem met een gemiddelde snelheid van 3cm per uur.

Bijzonderheden

Het is mooi om te zien hoe enthousiast de bedrijven ermee aan de slag zijn gegaan. Zo heeft het bedrijf dat een biodiversiteitswadi heeft aangelegd, ook een reuzeninsectenhotel geplaatst. Een ander bedrijf is zo trots op de maatregelen dat ze met drones een filmpje heeft gemaakt van het proces.

Leerpunten

Het is heel belangrijk om de bedrijvenvereniging al meteen in het proces te betrekken. Zij weet namelijk als geen ander wat er bij de bedrijven speelt. Andere leerpunten:

 • Sluit met de maatregelen aan bij de behoeftes en wensen van het bedrijf. Zoek samen naar kansen en mogelijkheden.
 • Zorg ervoor dat de bedrijven zelf niet veel hoeven te doen aan het voorbereiden van de maatregelen, maar leg de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering wel bij hen neer.
 • Leg de zorgplicht voor de uitgevoerde maatregelen vast in een contract.

Contactpersoon

Bjartur Swart
Earth Care Solutions
Projectgroep Klimaatrobuust Euvelgunne
bjartur@earthcaresolutions.nl


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
Gemeente Groningen, Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's, Bedrijvenvereniging ZO & Regio Groningen Assen
Schaal
Bedrijventerrein
Thema
Hitte, Wateroverlast