Meten van de effectiviteit van adaptatiemaatregelen in Gelderland


De gemeenten Elburg, Nijmegen, Doetinchem, Duiven, Apeldoorn en Arnhem gaan de komende jaren de effectiviteit van verschillende adaptatiemaatregelen meten. Ze meten onder andere wat de effecten van wadi’s, een Infiltratie- en Transportriool (IT-riool), groene gevels en waterbergende wegen zijn op het natuurlijk systeem. Ook monitoren ze of de maatregelen de biodiversiteit verhogen en of inwoners tevreden zijn met de maatregelen. Alle monitoringsresultaten worden verzameld in een online dashboard.

Dit uitvoeringsproject is een pilot van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Met de financiële ondersteuning van het Rijk is het project in een stroomversnelling gekomen:

 • Verschillende maatregelen kunnen gemeenten in 2021 aanleggen.
 • Meetapparatuur helpt de komende jaren om een gedetailleerd beeld te geven van de effectiviteit.

Gelderse locaties voor monitoring adaptatiemaatregelen

Op de volgende locaties wordt de effectiviteit van verschillende adaptatiemaatregelen gemeten:
 • Elburg: voorkomen van wateroverlast met waterbergende weg in de wijk Oostendorp.
 • Nijmegen: inzicht in het functioneren en beheer van wadi's.
 • Apeldoorn: klimaatstraat Markstraat.
 • Doetinchem: nieuwe waterinfiltratievoorziening in Duval Slothouwerstraat. Eenzelfde systeem wordt aangelegd in Duiven (Groessen).
 • Arnhem: maatregelen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefomgeving in het Bestuurskwartier.
Vijf locaties waar de effectiviteit van maatregelen wordt gemeten.

De plannen voor monitoring zijn klaar

De zes gemeenten hebben begin 2021 hun monitoringsplan afgerond. In dit plan staat welke kennisvragen zij de komende tijd beantwoorden en welke meetapparatuur hiervoor nodig is.

Een selectie van de kennisvragen:

 • Hoe werkt het IT-riool in combinatie met de waterbergende weg en wadi’s tegen extreme neerslag?
 • Hoe kunnen de adaptatiemaatregelen ingezet worden in samenhang met doelen voor biodiversiteit, circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit?
 • Wat is de invloed van het systeem van de waterbergende weg op de grondwaterstand?
 • Hoe kan de huidige hittestress in het gebied (eenvoudig) gemeten worden?

Eerst nulmetingen, daarna metingen van maatregelen

Op sommige plekken zijn al maatregelen uitgevoerd, zoals in Doetinchem, op andere plekken zijn de maatregelen in voorbereiding en worden ze in 2021 geplaatst. De komende tijd werkt het projectteam aan nulmetingen, om zo een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Na deze nulmetingen en het aanleggen van de maatregelen begint het meten aan de maatregelen zelf.

Kennisdeling

De onderzoeksresultaten uit deze pilot zijn waardevol voor heel Nederland. Daarom delen de zes gemeenten deze kennis zowel regionaal als nationaal. Regionaal via het Gelders Ondergrond Overleg en de DPRA-werkregio’s, en nationaal via kennisdagen en netwerken. De monitoringsresultaten worden verzameld in een datamanagementsysteem met dashboard. Hier kunnen bestuurders en bewoners van de pilotgemeenten, wetenschappers, klimaatadaptatieprofessionals en andere geïnteresseerden informatie ophalen die voor hen interessant is. Het is de ambitie om het dashboard uit te breiden met monitoringsresultaten uit heel Nederland.

Contact

Is jouw gemeente ook al bezig met monitoring van klimaatadaptatiemaatregelen? En zou je deze metingen misschien ook willen delen op het dashboard? Of wil je als student bijdragen aan het verder onderzoeken van de kennisvragen? Neem dan contact op met Mirre Berkhof: m.berkhof@gelderland.nl.


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Provincie Gelderland, Gemeente Elburg, Gemeente Nijmegen, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Doetinchem, Sweco, Hogeschool Van Hall Larenstein, Lapinus, Aquaflow & Stichting CAS
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast