Greenport Venlo biedt een klimaatadaptief en biodivers werklandschap


Ten noordwesten van Venlo ligt Greenport Venlo. Ooit werd dit gebied als landbouwgrond gebruikt en stonden er veehouderijen. Sinds 2012 heeft het gebied zich ontwikkeld tot een klimaatadaptief en natuurinclusief werklandschap. In 2022 stond Greenport Venlo zelfs in de top drie van meest klimaatadaptieve en natuurinclusieve bedrijventerrein van het jaar.

Wat was de aanleiding om Greenport Venlo op te richten?

In 2012 hebben de provincie Limburg en gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray een structuurvisie en een landschapsplan voor het gebied opgesteld. Daarin stond dat ongeveer 400 hectare aan grond bestemd zou worden voor gebruik als bedrijventerrein en 400 hectare voor natuur- en landschapsgebied. Dit plan moest helpen om van deze regio een groeigebied te maken in plaats van een krimpgebied. Een regio met ook banen voor jonge mensen en een groene omgeving waar je kunt fietsen, wandelen en sporten.

Welke maatregelen zijn er genomen?

Het praktisch beheer en de ontwikkeling van het gebied zijn in handen van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Sinds 2012 heeft het Ontwikkelbedrijf de volgende adaptatiemaatregelen genomen:

  • Tussen de bedrijfspanden, langs de provinciale weg Greenportlane, maar ook op andere plekken in het gebied zijn vijvers aangelegd. Deze vormen één watersysteem dat regenwater vasthoudt, in de grond laat zakken of afvoert naar bestaande beken. Hierbij is ook rekening gehouden met de hoeveelheid water die de bestaande beken kunnen opvangen.
  • Ruim dertig procent van het totale oppervlak van het bedrijventerrein blijft onbebouwd. Hier kan regenwater de bodem in zakken. Regenwater dat op de verharde delen en de daken van het bedrijventerrein valt, stroomt via bermen, sloten of ondergrondse leidingen naar de dichtstbijzijnde vijver.

De maatregelen helpen wateroverlast tegengaan en zorgen ervoor dat tijdens droge periodes de bodem minder snel uitdroogt. Hierdoor blijft het grondwaterpeil gelijk of wordt het hoger. Het waterschap monitort de situatie door op enkele plekken voortdurend het grondwaterpeil te meten. Verder gaan de waterpartijen en het groen op verschillende plekken tussen de bedrijven hittestress tegen. Ook zorgen ze voor een aangename lunch- en wandelplek voor werknemers en bezoekers.

Aandacht voor biodiversiteit

Naast klimaatadaptatie is er op Greenport Venlo veel aandacht voor biodiversiteit. Dat blijkt onder meer uit de volgende maatregelen en resultaten:

  • Als er een stuk grond bouwrijp wordt gemaakt, komt er teelaarde vrij. Het Ontwikkelbedrijf legt met deze teelaarde grondwallen aan zodat de bedrijven goed in het landschap passen. Deze grondwallen worden aangelegd met een speciaal kruidenmengsel om insecten en vogels aan te trekken. Schapenherders beheren de grondwallen. Door hier schapen te laten grazen, worden de bloemzaden verder in het gebied verspreid. En het heeft effect, want imkers en ecologen zien dat er steeds meer bijensoorten en insecten in het gebied voorkomen.
  • De vijvers trekken verschillende vogelsoorten aan, zoals zwanen, eenden en aalscholvers. Verder gebruiken vogels de platte bedrijfsdaken als broedplek. Een vogelaar uit de buurt ziet steeds meer vogelsoorten in het gebied.
  • Er is een faunatoren opgericht voor vleermuizen en huismussen en er zijn uilenkasten opgehangen voor uilen. Daarnaast zijn er voor dassen veilige routes aangelegd en (kunst)burchten gemaakt.
  • Naast het landschapsplan is er een stimuleringsregeling ‘Groene Dorpsmantel’. Inwoners van de gemeente Horst aan de Maas die een stukje grond in de buurt van Greenport Venlo hebben, kunnen via deze regeling financiële steun krijgen voor groene maatregelen. De plek en het beplantingsplan moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Minder CO₂-uitstoot

De bedrijven op Greenport Venlo mogen alleen gasloos bouwen, om de CO₂-uitstoot zo laag mogelijk te houden. De acht windturbines van Windpark Greenport Venlo leveren daarnaast groene energie voor ongeveer dertigduizend huishoudens. In 2024 komt er een negende windturbine. De zonnepanelen op de bedrijfsdaken leveren voor 19.000 huishoudens groene energie. Verder is er een nieuwe railterminal waar per dag twaalf treinen geladen en gelost kunnen worden. Daardoor hoeven er minder vrachtwagens te rijden, wat de CO₂-uitstoot verder vermindert. Tot slot is er een fietsnetwerk aangelegd, om mensen te motiveren vaker op de (elektrische) fiets te komen en de auto thuis te laten staan.

Leerpunten

Greenport Venlo bestaat nu tien jaar. De ontwikkeling van dit gebied heeft tot de volgende leerpunten geleid:

  • Het is belangrijk geweest dat verschillende overheden vanaf het begin nauw met elkaar hebben samengewerkt. Dat heeft veel voordelen gehad bij het opstellen van de structuurvisie en het landschapsplan.
  • Het is goed om buurtbewoners te betrekken bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe plannen. Contact met bewoners heeft op Greenport Venlo bijvoorbeeld geleid tot hogere grondwallen, afspraken over de planten op en tegen de grondwallen en oplossingen voor lichtoverlast.
  • Voor nieuwe bedrijfspanden is het slim om rekening te houden met het welzijn van werknemers. Zo is het fijn als je vanaf je kantoor uitkijkt op groen, water en dieren.
  • Een groene omgeving verhoogt ook de vastgoedwaarde van de bedrijfspanden.

Contactpersoon

Marion Poulussen-Neelen
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
m.poulussen@greenportvenlo.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Greenport Venlo
Schaal
Bedrijventerrein
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast