Het Klimaatadaptatie Adviesteam gaat met elf regio’s het adviestraject in

Gepubliceerd 13 februari 2018

Welke steden of regio’s gaan actief aan de slag met klimaatadaptatie? Wat zijn de vragen die spelen om klimaatadaptatie in de praktijk te brengen? Het Adviesteam Klimaatadaptatie heeft inmiddels elf regio’s gesproken en brengt voor hen een advies uit op basis van specifieke kennisbehoefte. Dit Adviesteam is een initiatief van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en wordt uitgevoerd door een breed consortium.

Eerst is achterhaald welke steden en regionale samenwerkingsverbanden in aanmerking komen voor ondersteuning van het Klimaatadaptatie Adviesteam. In een korte periode zijn de eerste gesprekken gevoerd met regio’s waar wel al stresstesten zijn gedaan, maar die het lastig vinden om een volgende stap te zetten in klimaatadaptatie. De geselecteerde regio’s zijn: samenwerkingsverband Voorne-Putten, gemeente Leiden, het samenwerkingsverband RIVUS in West Overijssel, Hart van Brabant, de watersamenwerking As50+, Platform Water Vallei en Eem, provincie Fryslan en waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Kernvragen

“Doel van deze gesprekken was het inventariseren van de vraag van de regiopartners”, zegt projectleider Edwin van der Strate (Tauw). “In deze fase willen we vooral de behoeften, vragen en drempels van de regiopartners scherp krijgen. In een volgende stap gaan we de oplossingsrichtingen verkennen. Maar deze eerste gesprekken werken ook al erg goed. Een brede groep vertegenwoordigers is bij deze eerste gesprekken betrokken, wat leidt tot meer draagvlak.”

Het Klimaatadviesteam inventariseert waarmee regio’s en gemeenten worstelen. Dit is goede input voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Uiteindelijk gaat het Klimaatadviesteam aan de slag met één onderwerp per regio. “Op basis van de eerste gesprekken zien we nu al een clustering van vragen,” zegt consultant Robert de Graaff (ORG-ID). “Wat legt een regio lokaal vast en wat regionaal en hoe borgt ze dat bestuurlijk? Hoe maakt ze de stap van stresstest naar ambitie en visie en krijgt ze de organisatie mee? Wat is de impact van klimaatadaptatie op de woningbouwopgave? Welke rol speelt het waterschap en hoe legt de regio hierover de afspraken vast?”

Eigenaarschap

Met de geselecteerde regio’s gaat het Klimaatadviesteam de adviesfase in. Van der Strate: “Het is onze doelstelling dat de regiopartners komen tot een gezamenlijk gedragen én concrete oplossingsrichting. Daarvoor is eigenaarschap nodig van de regio’s zelf. Het eerste concept van het maatwerkadvies bespreken we met de gemandateerde vertegenwoordigers die aan tafel zaten bij het eerste gesprek. Daarbij snijden we het advies scherp toe naar de regio.” De lessen uit de regio’s zullen vervolgens worden gedeeld rondom de geclusterde vragen . “Belangrijk is dat niet alleen de regio’s er zelf van kunnen leren, maar dat ook de rest van Nederland er iets aan heeft.”


Adviesteams