Deltaprogramma 2021: koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland

Gepubliceerd 16 september 2020

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Deltaprogramma 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat deed minister Cora van Nieuwenhuizen namens deltacommissaris Peter Glas. In het Deltaprogramma 2021 doet Glas de oproep om de uitvoering van het programma te versnellen en intensiveren. Bijzonder aan dit Deltaprogramma is verder dat hier de uitkomsten in staan van de eerste zesjaarlijkse herijking. Op basis daarvan doet de deltacommissaris voorstellen voor aangepaste deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Het is aan het volgende kabinet om de adviezen van de deltacommissaris op te volgen.

Intensiveren en versnellen, ondanks COVID-19

Het klimaat verandert sneller dan we in 2015 dachten. Opeenvolgende jaren met periodes van droogte, stormen, hitte en hoosbuien zijn daar signalen van. Daardoor neemt de urgentie toe om te werken aan waterveiligheid, klimaatadaptatie en beschikbaarheid van zoetwater. Tegelijk is het juist door de coronacrisis belangrijk om nu te investeren in een weerbare samenleving. Corona kan invloed hebben op de overheidsfinanciën en projecten vertragen. Maar juist nu investeren in de veiligheid, leefbaarheid en klimaatadaptieve inrichting van ons land kan volgens de deltacommissaris een bijdrage leveren aan economisch herstel en duurzame economische groei in de komende jaren.

Aandacht voor vitale en kwetsbare functies

Meer dan ooit hebben we ervaren hoe belangrijk het is dat onze vitale sectoren kunnen blijven functioneren tijdens een crisis. Denk aan de zorg, maar ook aan ICT en gas- en drinkwatervoorziening. In het programma Vitaal en Kwetsbaar van het Deltaprogramma wordt gewerkt aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van nationale vitale en kwetsbare functies. Juist deze functies mogen niet uitvallen door bijvoorbeeld een overstroming, hitte, droogte of wateroverlast. De deltacommissaris doet de oproep om nationale én regionale vitale functies sneller klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

"Ik vraag zowel de rijkspartijen als de regionale partijen (ook in de private sector) om het werken aan het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies te intensiveren" - Peter Glas

Aandacht voor waterveiligheid en toenemende droogte

In het Deltaprogramma 2021 is ook veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. Niet alleen met het oog op de stijgende zeespiegel, maar ook om beter om te gaan met de toenemende droogte. Minister Van Nieuwenhuizen investeert de komende jaren 200 miljoen extra in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie. De wateropgaven moeten meer sturend worden voor de keuzes die we maken in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat betekent bijvoorbeeld dat bepaalde gewassen niet meer in droogtegevoelige gebieden geteeld moeten worden.

"Er zijn langere perioden van droogte en ook vaker hevige buien met wateroverlast als gevolg. Beschermen tegen water was ons motto, nu moeten we ook kampioen water vasthouden worden" - Cora van Nieuwenhuizen

Herijking

De beslissingen uit het Deltaprogramma worden elke zes jaar herijkt. Dat betekent dat ze opnieuw worden beoordeeld. Doen we het juiste, doen we het goed, liggen we op koers en houden we tempo? Op basis van die beoordeling heeft de deltacommissaris in het Deltaprogramma 2021 voorstellen gedaan voor aangepaste deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Op deze pagina vind je de belangrijkste voorstellen voor de herijking van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie.