Klimaat Impact Monitor koppelt data om de gevolgen van klimaatverandering beter in te schatten

Gepubliceerd 27 juli 2021

Steeds vaker merken we de gevolgen van extreme weergebeurtenissen, zoals wateroverlast, perioden van droogte en extreme hitte, en natuurbranden. Hoewel je niet meteen kunt zeggen dat deze gebeurtenissen door klimaatverandering komen, is het duidelijk dat extreem weer steeds vaker voorkomt. Het is belangrijk om onze steden, infrastructuur, landbouw en natuur hiertegen te beschermen. Daarom is een consortium van Wageningen Environmental Research en andere partijen begonnen met de ontwikkeling van de Klimaat Impact Monitor. Het doel van de Klimaat Impact Monitor is om de gevolgen van extreem weer beter te kunnen inschatten.

Wat is de Klimaat Impact Monitor?

Meteorologische data over extreme weersgebeurtenissen zijn er vaak genoeg, maar data over de gevolgen hiervan worden nu nog niet systematisch verzameld en beschikbaar gemaakt. Daar gaat de Klimaat Impact Monitor verandering in brengen. De Klimaat Impact Monitor koppelt data gerichter en systematischer aan elkaar om kennis te krijgen over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan. De Klimaat Impact Monitor creëert één omgeving met data over de gevolgen van extreem weer. Dit zijn gevolgen die je mogelijk kunt verbinden aan klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengsten, ziektemeldingen en oversterfte.

‘Mensen willen vaak weten of de gevolgen van klimaatverandering nu al zichtbaar zijn, en of deze gevolgen toenemen, maar op dit moment hebben we daar niet voldoende zicht op,’ zegt Rutger Dankers, onderzoeker klimaateffecten bij Wageningen Environmental Research. ‘Door gegevens over de gevolgen consequent te gaan verzamelen krijgen we meer inzicht in de impacts van extreme weersgebeurtenissen. Dit kan leiden tot betere weerwaarschuwingen, maar kan ook bijdragen aan de planning van adaptatiemaatregelen.’

Wat kun je met de informatie van de Klimaat Impact Monitor?

Met de informatie die de Klimaat Impact Monitor beschikbaar maakt, kun je bijdragen aan bewustwording van klimaatverandering en draagvlak creëren voor adaptatiemaatregelen. Maar je kunt ook inzicht krijgen in het effect van adaptatiemaatregelen en in de trends van klimaateffecten.

‘Het is nog wel een uitdaging om deze data bijeen te brengen,’ zegt Rutger Dankers. ‘Anders dan bij metingen van temperatuur of neerslag moeten gegevens over impacts uit verschillende bronnen komen. Daarom helpt het enorm dat we gebruik kunnen maken van de expertise van overheidspartijen en partijen uit de onderzoeks- en verzekeringswereld.’

Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling van de Klimaat Impact Monitor?

De betrokken partijen bij de ontwikkeling van de Klimaat Impact Monitor zijn: Wageningen Environmental Research, Wageningen Economic Research, Verbond van Verzekeraars, Climate Adaptation Services, RIONED, STOWA en het KNMI. Het initiatief wordt ondersteund door de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.