Zoden aan de dijk - samenwerken aan water en ruimte


Waterbeheer en ruimtelijke opgaven zijn lange tijd gescheiden beleidsdomeinen geweest, maar de huidige tijdgeest vraagt om een meer integrale en innovatieve aanpak van projecten. De toenemende betrokkenheid van steeds meer partijen – niet alleen overheden maar ook bewoners, boeren, industrie, recreanten, weggebruikers en natuurbeschermers – maakt het belangrijk om tot breed gedragen besluiten te komen. De decentralisatie en bezuinigingen van de laatste jaren maken samenwerking nog urgenter. Om deze samenwerking te bevorderen organiseert Platform 31 sinds 2012 in opdracht van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, het Deltaprogramma en het Ministerie van I&M de leergemeenschappen Water en Ruimte. In de leergemeenschappen wordt kennis uitgewisseld tussen praktijkexperts met diverse achtergronden en vindt (regionale) netwerkvorming plaats. Daarnaast fungeren de leergemeenschappen als kennismakelaar tussen nationale beleidsvorming en concrete uitvoering van projecten in de dagelijkse praktijk.

Resultaten

Wegwijzer

Op 26 juni 2014 werd in Fort Wierickerschans een landelijke bijeenkomst van de leergemeenschappen gehouden. Het idee was om individuele praktijkervaringen uit het hele land samen te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken: wat werkt wel en wat niet? Deze dag leverde zo’n tweehonderd ideeën op die vervolgens door de initiatiefnemers (Rijkswaterstaat en de TU Delft) zijn geordend aan de hand van zeven thema’s: timing, relaties bouwen, participatie, verbeelding, grenzen verleggen, financiële coalities smeden en ruimte maken. Het mag duidelijk zijn dat de thema’s niet altijd strikt te scheiden zijn. Dat hoeft ook niet, want uiteindelijk hangt alles met elkaar samen in de totstandkoming van een project. Met deze thema’s probeert men dan ook zeker geen hokjes te creëren, maar houvast te bieden en de weg te wijzen naar adviezen uit de praktijk. De opbrengst van deze dag vormt de basis van dit schrift. U vindt bij ieder thema drie gouden tips die volgens de leden van de leergemeenschappen sterk bijdragen aan succesvolle samenwerking. Daarnaast is telkens een voorbeeldproject gekozen, waarbij een ervaringsdeskundige reflecteert op het desbetreffende thema en de bijbehorende tips. De zeven voorbeeldprojecten en experts weerspiegelen een dwarsdoorsnede van projecten en partijen: kust, rivieren, stedelijk, landelijk, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat vindt u allemaal terug.

Checklist

De projecten en experts vormen samen met de gouden tips niet alleen een inspiratiebron, maar ook een checklist; wie over al deze aspecten nadenkt, is al een aardig eind op de goede weg. Daarnaast hoopt men dat ‘zoden aan de dijk’ een verrijking is van de community of practice zoals deze in de leergemeenschappen groeit en bloeit.


Results appeared on
Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Regio
Thema
Droogte, Overstroming, Wateroverlast