Urban Climate Assessment and Management - Wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad


De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat hittegolven in de toekomst frequenter, intenser en langduriger zullen voorkomen. Juist in steden is er extra aandacht nodig voor hittegolven: steden zijn warmer dan hun omgeving (het zogenaamde Urban Heat Island effect), de luchtkwaliteit is er slechter en er wonen meer mensen dan in landelijke gebieden. Het beoordelen van hitte en de effecten van hitte in de stad is ingewikkeld, maar niet minder noodzakelijk. Op dit moment wordt dit aspect nog nauwelijks meegenomen bij ruimtelijke planvorming en het ontwerp van de stedelijke inrichting, hooguit op gevoel. Het ontbreekt aan een eenduidige methode om de effecten in beeld te brengen én te beoordelen.

Witteveen+Bos is via advisering en civil engineering op veel manieren betrokken bij ruimtelijke planvorming en stedelijke inrichting. Hierdoor kon een product worden ontwikkeld dat aansluit bij de informatiebehoefte en dat toepasbaar is in reguliere planvormingsinstrumenten. Dit product is de Urban Climate Assessment & Management (UCAM) methode.

Witteveen+Bos ontwikkelde UCAM in samenwerking met Wageningen Universiteit en KNMI.

Rekenmethode UCAM bepaalt voor steden met een gematigd klimaat de invloed van de stedelijke omgeving op hittegerelateerde gezondheidsrisico’s. Daarnaast biedt het inzicht in oplossingsrichtingen om deze risico’s te beteugelen, door aanpassingen in de stedelijke inrichting voor te stellen.

De toepasbaarheid van UCAM is gebleken in twee casussen in Gent, België.


Results appeared on
Project type
Onderzoek