Grondwateraanvulling voor funderingsbehoud


We staan in Nederland voor een grote opgaaf: veel panden gebouwd op houten palen krijgen problemen met de kwaliteit van die paalfundering. De schade die hierdoor wordt veroorzaakt wordt, wanneer er geen maatregelen genomen worden, geraamd op een theoretisch maximum van 40 miljard euro (Hoogvliet et al, 2012). Is die dreigende schade aan paalfunderingen nog te voorkomen? De geschetste omvang van de problematiek maakt het noodzakelijk te zoeken naar preventiemaatregelen en goedkopere oplossingen.

In de KCAF-brochure maakt u kennis met de mogelijkheden van grondwateraanvulling voor funderingsbehoud. Deze brochure is het eerste deel in een reeks die ook andere strategieën bij funderingsproblematiek aan de orde zal stellen. In de inleiding gaan we eerst in op droogstand als oorzaak van schade aan funderingshout. Daarna leest u over het doel en de randvoorwaarden voor grondwateraanvulling als preventieve maatregel om funderingsschade door droogstand te voorkomen.

Verder krijgen verschillende voorbeeldprojecten de aandacht. Het eerste voorbeeld is de wijk Land van Valk in Dordrecht. Allereerst wordt kort ingegaan op de integrale wijkaanpak, daarna volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de aanleg en het beheer van drie deelprojecten in die wijk. Vervolgens komen initiatieven in Rotterdam aan bod: de wijkaanpak in Oud-Hillegersberg en de maatregelen aan de Provenierssingel/Spoorsingel. Aansluitend worden voorbeelden in Amsterdam (Rijksmuseum), Friesland en Gouda besproken.


Results appeared on
Project type
Onderzoek
Thema
Droogte