Anticiperen op Europese subsidiemogelijkheden stedelijke klimaatadaptatie


In het Deltaprogramma staat de voorbereiding van de te nemen beslissingen voor de toekomst van onze delta centraal. Richtinggevende deltabeslissingen worden in 2014 voorgelegd aan het kabinet. Voor de bekostiging van projecten die lokaal en regionaal concrete uitvoering geven aan het programma is het belangrijk te weten of/welke financiële bijdragen de Europese Commissie voor de uitvoer van Nederlandse klimaatadaptatieprojecten heeft.

Bij het ontwikkelen van het Deltaprogramma is anticipatie op de algemene doelstellingen, specifieke prioriteiten en selectiecriteria van de diverse EU programma’s een vereiste, als men optimaal gebruik wil maken van de beschikbare Europese financieringsmogelijkheden. Anticiperen betekent onder meer dat concrete initiatieven hun weg moeten vinden in de door NL op te stellen Partnerschapscontracten en Operationele Programma’s. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan Oranjewoud gevraagd te onderzoeken welke toekomstige (typen) projecten of deelaspecten in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de Europese fondsen. Daarnaast wil het ministerie weten hoe projecten eventueel vooraf zouden kunnen/moeten worden opgezet en ingericht zodat deze voldoen aan de gestelde EU-vereisten.


Results appeared on
Project type
Onderzoek