Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie


Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering en een norm voor overstromingen van waterlopen in relatie tot de capaciteit van de watergangen. Deze brochure legt het verband tussen beide normen uit en gaat in op de vraag hoe deze normen zich tot elkaar verhouden.

Beide normen zijn uitgedrukt in een kans op herhaling in de tijd. Voor water op straat T=2 jaar en voor inundatie T=100 jaar. Het is verleidelijk om te stellen dat de ene norm per definitie strenger is dan de andere. Deze benadering is niet altijd juist. De normen zijn bedoeld voor beoordeling van verschillende systemen en situaties met een verschillende kans op schade, respectievelijk de omvang van de schade.

Water op straat is vaak van korte duur. Bij de norm voor de riolering wordt geen rekening gehouden met de bergingscapaciteit van de weg en de overige ruimte. Als deze capaciteit is benut kan binnendringend water in gebouwen schade veroorzaken. Bij het beoordelen van de kans op overstroming van oppervlaktewater is er in principe geen marge in de vorm van berging. Een overstroming duurt over het algemeen veel langer dan enkele uren waarbij een grotere kans is op omvangrijke schade.