Rapport │ Het effect van onderwaterdrainage en passieve peilstijging in veenweidegebieden op knelpunten in de zoetwatervoorziening


Bij verdroging van veenweidegebieden komt extra CO2 in de atmosfeer. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het daarom belangrijk om deze verdroging tegen te gaan. Voor het Deltaprogramma Zoetwater onderzocht Deltares wat de gevolgen zijn voor de zoetwatervoorziening als je het veenweidegebied op grote schaal nathoudt. De resultaten zijn gepubliceerd in dit rapport. Met behulp van modellen berekende Deltares wat de effecten zijn van twee maatregelen: onderwaterdrainage en het hoger houden van de waterpeilen. Deze maatregelen kunnen helpen om het droogterisico te verkleinen, maar ze hebben gevolgen voor de zoetwatervoorziening. De resultaten laten zien dat regionale veenweidestrategieën om bodemdaling tegen te gaan en de zoetwaterstrategie om een integrale benadering vragen.