Stresstest aanbieders

In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming binnen een gebied geïdentificeerd. Hiermee wordt duidelijk waar een lokale adaptatiestrategie op in moet spelen.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft in samenwerking met een groot aantal partijen de bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld. De bijsluiter is een bundeling van instructies voor het uitvoeren van de test en gebruiksaanwijzingen voor het interpreteren en toepassen van uitkomsten. De bijsluiter bevat standaarden voor het gebruik van kant en klare basisinformatie, waarmee je zelf eenvoudig aan de slag kan gaan.

Daarnaast zijn er in Nederland diverse partijen die een (verdiepende) stresstest aanbieden. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van deze partijen. Het overzicht met aanbieders is niet geselecteerd of gefilterd. Een plek in onderstaande lijst betekent dan ook niet dat de aangeboden stresstest voldoet aan een bepaald keurmerk of dat automatisch de gestandaardiseerde stresstest wordt uitgevoerd.

ADCIM

afbeelding stresstest

Toelichting

Met het oog op klimaatveranderingen laten steeds meer gemeenten een stresstest uitvoeren. Het doel van deze test is tweeledig, namelijk het in kaart brengen van de risicogebieden en het opstellen van maatregelen om de koers te bepalen naar een klimaat adaptieve omgeving.  Ingenieursbureau Adcim heeft veel ervaring met het in kaart brengen en analyseren van wateroverlastlocaties en het ontwerpen van uitvoerbare oplossingen.

Met behulp van een hydraulisch rekenmodel van riolering en watersysteem worden eventuele knelpunten in deze systemen in kaart gebracht. Aanvullend wordt het hoogtemodel van de omgeving geanalyseerd om laaggelegen en daarmee risicovolle gebieden in kaart te brengen. Bij het samenvallen van een knelpunt op het gebied van riolering en een laaggelegen locatie in het maaiveld is sprake van een extra kwetsbare situatie. Door het uitvoeren van een 2D berekening gecombineerd met het rioolmodel wordt de omvang van het risico inzichtelijk gemaakt. In samenwerking met de stakeholders worden passende oplossingen bedacht.

Behalve meer en intensievere buien, veroorzaakt de klimaatverandering ook een stijgende temperatuur. Met name voor steden is dit een uitdaging. Ook hierin kan Adcim je ondersteunen bij het in kaart brengen van de risicogebieden en het bedenken en uitwerken van passende oplossingen. Zo werken zij mee aan een leefbare woonomgeving.

Contact: Arjan de Kloe I adekloe@adcim.nl I http://www.adcim.nl I 0184-677500

Antea Group

Afbeelding1

Toelichting

Antea Group heeft verschillende methodes ontwikkeld om wateroverlast in stedelijk gebied te voorspellen en te voorkomen. Op verschillende detailniveaus maken ze inzichtelijk hoe het regenwater tijdens een extreme bui boven- en ondergronds afstroomt en waar dit kan leiden tot hinder of overlast. Hierbij maken ze, o.a. door de samenwerking met Deltares, gebruik van de nieuwste data en modellen.

De resultaten presenteren zij op kaart en in 3D-animaties zodat ze inzichtelijk en begrijpelijk worden voor een breed publiek. Hierdoor kunnen bestuurders, burgers en technici samen zoeken naar middelen en maatregelen om wateroverlast te beperken en te voorkomen.

Contact: Benno Steentjes I benno.steentjes@anteagroup.com I www.anteagroup.nl I 06-10947421

Arcadis

2015-04-02 - KlimaatTRAP_Breda_Tuinzigt

Toelichting

Gemeenten, waterschappen en partners werken samen om een klimaatbestendige stad te realiseren. In de praktijk vertonen maatregelen nog niet altijd de gewenste samenhang en treedt stagnatie op in de implementatiefase. ARCADIS kan je ondersteunen bij het versnellen en structureren van klimaatadaptatie met onze roadmap Klimaatbestendige stad. Een eerste stap hierin is het uitvoeren van een klimaatstresstest.

Sinds 2014 voert Arcadis stresstesten uit voor gemeenten met de methodiek KlimaatTRAP, om de gevolgen van klimaatextremen in beeld te brengen voor wateroverlast, hittestress, droogte en luchtkwaliteit. Ze maken hierbij gebruik van vrij beschikbare informatie, zodat je zelf geen grote inspanning hoeft te leveren. Met het overzichtelijke kaartmateriaal en de aantrekkelijke rapportage heb je een communicatiemiddel in handen om bestuurders en stakeholders te betrekken bij de klimaatopgaven en toekomstbestendige keuzes. Samen op weg naar een klimaatbestendige stad!

Contact: Bas Bierens I bas.bierens@arcadis.com I www.arcadis.com I 06-50736783

Aveco de Bondt

aveco quickscan

Toelichting

De leefbaarheid van onze steden komt steeds verder onder druk te staan. Door het gebied op de juiste manier in te richten bij nieuwbouw of her in te richten bij bestaande bebouwing, kan een hoop leed worden voorkomen of opgelost. Om je hierbij te helpen heeft Aveco de Bondt quickscans ontwikkeld voor:

 • Hittestress
 • Wateroverlast bij extreme neerslagsituaties
 • Vegetatie-index
 • Kansen & risico’s dijken – waterveiligheid, grondwater, NGE
 • Participatie mogelijkheden

Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website.

Contact: Thijs Visser I tvisser@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl I 06-51085947

BOOT

Stresstest BOOT

Toelichting

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extremere neerslag, warmere zomers en langere periodes van droogte. Al deze veranderingen hebben effect op onze leefomgeving en dus ook op plan- en beheergebieden. Houd jij je bezig met het ontwerpen of inrichten van de leefomgeving? Dan kan ingenieursbureau BOOT voor jou in beeld brengen wat de klimaateffecten zijn voor je plangebied. Daarvoor voert ze stresstesten uit voor de thema’s wateroverlast, hitte en droogte. Daarnaast gaat BOOT nog een stapje verder en maakt met klimaattoetsen het plangebied visueel inzichtelijk voor de huidige en toekomstige situatie. Dit helpt je om keuzes te maken bij het klimaatadaptief inrichten van je plangebied.

De voordelen van een klimaattoets:

 • De effecten van klimaatmaatregelen worden visueel inzichtelijk
 • Je kunt snel en eenvoudig de effecten van een maatregel beoordelen
 • Je krijgt inzicht in de korte, middellange én lange termijn
 • De klimaattoets versnelt het besluitvormings- en planningsproces

Met de klimaattoets helpt BOOT jou aan een klimaatrobuust en toekomstbestendig plan. Door het brede pakket aan specialismes is BOOT in iedere fase van het project van meerwaarde.

Contact: Rogier Hardeman I rp.hardeman@buroboot.nl I https://www.deklimaattoets.nl  I 06-46352562

BWZ Ingenieurs

BWZ

Als multidisciplinair ingenieursbureau is BWZ actief om knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen in kaart te brengen. Voor onder andere gemeenten onderzoeken zij de effecten/gevolgen van klimaatverandering (zoals grondwaterstand veranderingen) op bomen en daarmee samenhangende hittestress in het stedelijk gebied. Veel is mogelijk op basis van bestaande gegevens en BWZ Ingenieurs kan je met een stresstest snel inzicht geven in de kansen en knelpunten van een gebied.

Omdat in de buitenruimte veel aspecten bij elkaar komen, werken hun civieltechnici, groendeskundigen, ontwerpers en hydrologen samen in één team. Deze aanpak zorgt voor maatregelen die rekening houden met alle facetten van een goede ingerichte ruimte. Voor het in  beeld brengen van preventieve maatregelen voert BWZ berekeningen uit en ontwerpen ze onder andere kaden en dijken. Ook bepalen en ontwerpen zij de benodigde (calamiteiten)waterbergingen op perceel-, gebied- of wijkniveau.

BWZ heeft een hulpmiddel dat doeltreffend kan worden gebruikt om de natuurwaarde van het ontworpen groen te bepalen en te verhogen. Het op deze manier klimaatadaptief ontwerpen van groen, zorgt voor groen dat: vitaler is, thuis hoort op die plek, gezonder is, langer meegaat en minder kosten met zich mee brengt.

Contact: Marcel van Dorst  I m.vandorst@bwz-ingenieurs.nl I www.bwz-ingenieurs.nl I 06-21633730

Cobra adviseurs

Cobra adviseurs

Toelichting

Het wordt warmer, droger én natter en extremer in Nederland. Dat heeft grote gevolgen voor de leefomgeving. Cobra adviseurs brengt de problemen in beeld, net als de invloed van het veranderende klimaat op de bomen in de straat. Zij hebben kennis van de groene leefomgeving en kennen álle bomen van Nederland, weten waar ze staan en welke waarden ze hebben.

Zij maken stresstesten op het gebied van groen, temperatuur, water, ecologie en CO2 of brengen in beeld welke bomen het eerste slachtoffer worden als het droger wordt. Cobra adviseurs weet niet alleen welke invloed het klimaat heeft op de duurzaamheid van het bomenbestand. Ook weten zij welke invloed bomen hebben op het stedelijke klimaat! Daarvoor combineren zij de BomenMonitor, met daarin de ruim honderd miljoen bomen van Nederland, met ‘bijna live’ hitte- en vochtstresskaarten. Ook ontsluiten zij actuele kaarten met de mate van verharding van (achter)tuinen of de openbare ruimte.

Het combineren van gebiedsdekkende informatie met live sensordata maakt een oersterk concept. Zij meten ‘bijna live’ de boomveiligheid, omgevingstemperatuur, lichtsterkte en lucht- en bodemvochtigheid. Zo brengen ze in beeld hoe het gesteld is met het klimaat in onze omgeving.

Contact: Joost Verhagen I Joost.Verhagen@Cobra-adviseurs.nl I www.Cobra-adviseurs.nl I 088 – 262 72 22

Fugro

Fugro

Toelichting

Fugro is de specialist op het gebied van (grond)water en ondergrond. Fugro heeft de expertise en uitgebreide datasets in huis om te ondersteunen bij het opstellen van betrouwbare stresstesten en onderzoek uit te voeren naar de (korte, middellange en lange termijn) gevolgen van klimaatsveranderingen op (grond)wateroverlast, droogte, zettingen en funderingen.

Fugro beschikt onder andere over een groot aantal  sondeer- en funderingsgegevens in het eigen archief. Met deze gegevens kan een 1e analyse naar de risico’s en kansen worden uitgevoerd en concrete en pragmatische adviezen worden opgesteld  voor het klimaatadaptief inrichten van bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden. Zonodig kan een gedetailleerd onderzoek worden uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van de gespecialiseerde (veld)onderzoekers en specialistische adviseurs.

Contact: Volkert Lubbers I v.lubbers@fugro.com I 06-53918568

Gebiedsmanagers

Gebiedsmanagers

Toelichting

Gebiedsmanagers staat middenin het civieltechnische werkveld. Daarin zien zij de gevolgen van klimaatverandering: extremiteiten op het gebied van hitte, neerslag en droogte. Deze alsmaar urgenter wordende opgave vraagt om pragmatische adaptie. Gebiedsmanagers ziet klimaatadaptatie als een integrale opgave. Zij streven hierin naar praktische, haalbare toepassingen.

Gebiedsmanagers heeft hiervoor een innovatieve, gebiedsgerichte toepassing ontwikkeld: een online gebiedsportaal. In dit portaal kunnen hittestress-, wateroverlast- en kwetsbare locaties eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden. Het portaal wordt gecombineerd met beschikbare openbare data zoals luchtfoto’s, de BGT, de BAG en bestemmingsplannen.

Het portaal is online, waardoor het altijd en overal kan worden geraadpleegd. Dit maakt het een pragmatisch en efficiënt communicatiemiddel dat kan worden gebruikt voor presentaties, of voor transparante informatievoorziening richting jouw stakeholders. Zo kun je met een hoog draagvlak werken aan duurzame oplossingen met meerwaarde. De toepassing van Gebiedsmanagers stelt je in staat jouw projectdoelstellingen te behalen én te innoveren.

Contact: Maarten de Hoog I maarten.de.hoog@gebiedsmanagers.nl I www.gebiedsmanagers.nl I 088-1228100

HKV

HKV

Toelichting

HKV biedt diverse klimaatstresstesten en heeft in haar eigen R&D programma diverse tools ontwikkeld waarin veel analyses reeds zijn uitgevoerd. Daarmee kunnen ze snel inzichten bieden, en zijn ze lean and mean:

 • Extreme neerslag: HKV heeft wateroverlastkaarten ontwikkeld voor alle bebouwde, stedelijke gebieden in Nederland waarmee gemeenten een eerste inschatting kunnen maken van de gevolgen van extreme neerslag. Voor ieder gebied zijn meerdere extreme buien doorgerekend, gebaseerd op de nieuwe neerslagstatistiek.
 • Droogte: HKV is expert in de gevolgen van extreme droogte en de effecten van mitigerende maatregelen in sectoren zoals landbouw, natuur, scheepvaart en drinkwater. In hun analyses kijken ze zowel naar kans op droogte als de gevolgen daarvan, en maken gebruik van hydrologische en effect modellen. Dit zijn dezelfde modellen zoals ook toegepast in de regionale droogtestudies en het Deltaprogramma Zoetwater.
 • Overstromingen: Met een druk op de knop locatie-specifieke informatie over mogelijke waterdiepten en overstromingskansen? Handig wanneer je wilt weten hoe kwetsbaar de vitale infrastructuur in jouw gebied is, en om de kosten en baten van maatregelen af te wegen. Zie mijnoverstromingsrisicoprofiel.nl en de productfolder.

Contact: Bas Kolen | b.kolen@hkv.nl | www.hkv.nl | +31(0)320 294231

Hydrologic

Weather04

Toelichting

Klimaatbestendigheid gaat over de vraag in welke mate gevaarlijk weer gevolgen  heeft op het sociaal en economische leven. Om de klimaatbestendigheid in kaart te brengen is het belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van gevaarlijk weer voor jouw gemeente.  Wat valt er te verwachten en hoe kun je hierop anticiperen? En een belangrijke vervolgvraag: wat is het handelingsperspectief?

Samenwerkende partners HydroLogic en Weather Impact bieden vanuit hun ruime ervaring met gevaarlijk weer en klimaatverandering een unieke invalshoek om je te helpen de juiste vragen te stellen. Hun kennis stelt je in staat om een klimaatstresstest uit te voeren die past bij de lokale situatie van jouw gemeente of regio. Gezamenlijk worden de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden in kaart gebracht en wordt een plan gemaakt om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente te waarborgen.

Contact: Matthijs van den Brink I matthijs.vandenbrink@hydrologic.com I 06-50636712

Imber Advies

Imberadvies

Toelichting

Je ervaart wateroverlast in jouw gemeente, of je wilt weten waar wateroverlast in de toekomst optreedt als neerslag extremer wordt? En je wilt voorkomen dat regenwater overlast of schade veroorzaakt aan woningen, bedrijven en/of belangrijke infrastructuur? Imber Advies kan voor jouw een maatwerk stresstest uitvoeren. Hun werk resulteert in heldere kaarten, zeer gedetailleerde animaties en goed onderbouwde adviezen. Tientallen partijen die werken aan neerslagbestendigheid gingen je voor.

Met de stresstest maken zij inzichtelijk welke locaties in jouw gemeente (/gebied) gevoelig zijn voor wateroverlast en wat de oorzaken daarvan zijn; nu en in de toekomst! Zij maken hiervoor gebruik van moderne software (InfoWorks ICM) en integrale rekenmodellen van riolering, oppervlaktewater en maaiveld. Op basis van lokale kennis/inzichten en de uitkomsten van de simulaties, komt Imber Advies samen met jouw tot oplossingen die passen bij de specifieke situatie in uw gemeente.

Contact: Ferry van den Eng I ferry@imberadvies.nl I www.imberadvies.nl I 06-17028782

Infram

Infram

Toelichting

In beeld krijgen van risico’s en gevolgen van extreme weersomstandigheden is de eerste stap op weg naar klimaatadaptatie. De uitdaging is vanuit een gedegen inhoudelijke basis samen te komen tot vervolgstappen. Infram weet gedragen besluitvorming en resultaten te bereiken door het leggen van verbinding tussen partijen, inhoud en belangen. Ze zetten ambities om in uitvoerbare plannen en helpen je die te verwezenlijken. Het gaat hierbij om gevolgen voor de brede samenleving. Infram ziet het uitvoeren van een stresstest en de daaropvolgende risicodialoog dan ook als een gezamenlijk proces met sleutelspelers die een rol hebben in de fysieke leefomgeving. In dit proces realiseert ieder zich het belang van zijn eigen rol en de samenhang en noodzaak van samenwerking in de uitvoering. Infram initieert en begeleidt dit proces naar ruimtelijke adaptatie.

Infram adviseert en ondersteunt je bij het verkrijgen van draagvlak binnen uw organisatie, in de omgeving en bij het uitzetten van de lijnen voor de uitvoering: wie kan of moet wat doen en hoe komen we daar. Zij werken samen met partners zoals Bureau BUITEN en Hydrologic.

Contact:  Karin Borgman I karin.borgman@infram.nl I https://www.infram.nl/ I+31 (0) 6 - 19331578

Kragten

Kragten

Toelichting

Kragten ondersteunt je graag met het in beeld brengen van jouw lokale situatie met het opstellen van kwetsbaarheidskaarten. Met STRATUS voeren zij op hoog niveau de hydraulische berekeningen uit. STRATUS is hun integraal dynamisch stromingsmodel waarmee ze zowel riolering, oppervlaktewater en oppervlakkige afstroming in stedelijk én landelijk gebied in één enkele rekenslag mee kunnen nemen. Daarnaast brengen ze jouw droogte en hitte gevoelige gebieden in beeld. Deze kaarten brengen zij samen in een integrale, leesbare klimaatkaart voor iedereen.

Deze stresstest geeft je een integraal overzicht van jouw kwetsbare gebieden en risicovolle objecten. Hiermee brengen ze ook zaken in beeld die niet iedereen even scherp op het netvlies heeft. Zoals dat natuur dichtbij stedelijk gebied niet alleen maar mooi is, maar ook een risico vormt voor bijvoorbeeld bosbrandgevaar. De stresstest geeft goed inzicht in dit soort situaties en maakt het mogelijk bewuste keuzes te maken.

Wat Kragten belangrijk vindt bij stresstesten is dat ze nadrukkelijk worden gebruikt als hulpmiddel. Het is wat Kragten betreft niet het eindbeeld, maar een begin. Een begin om met elkaar, vanuit verschillende disciplines en samen met de gemeenschap, in gesprek te raken. Dat gesprek moet niet alleen gaan over de technische ingrepen die nodig zijn om deze kwetsbare gebieden en risicovolle objecten beter te beschermen, maar over dat wat we met elkaar belangrijk vinden. Als we dat goed in beeld hebben, kunnen we op basis daarvan samen aan de voorkant integrale keuzes maken. Dat is wat Kragten betreft échte ruimtelijke adaptatie.

Contact: Petra Thijs – Spee I pt@kragten.nl I www.kragten.nl I 088 33 66 122

Lokinas

Lokinas

Toelichting

Lokinas voert stresstesten uit door gedetailleerde gegevens van een gemeente te verzamelen en beoordelen. Voor de stresstest wateroverlast werkt Lokinas bijvoorbeeld met de gedetailleerde gegevens van het rioolstelsel, open water, de terreinsituatie en hoogtes. Zo krijg je als gemeente een realistisch beeld van de knelpunten en effecten van maatregelen. Lokinas werkt volgens de bijsluiter van de gestandaardiseerde stresstest.

Lokinas maakt de resultaten van de stresstest inzichtelijk via een werkomgeving met verschillende tools. Dat maakt de communicatie over de resultaten makkelijker en stimuleert gebruikers om slimmer samen te werken, zoals in de risicodialoog met stakeholders.

Gemeenten kunnen deze werkomgeving tot slot integreren met de digitale klimaatatlas van Lokinas. Daarmee kunnen ze de eindresultaten van een stresstest toegankelijk maken voor publiek, bedrijven en andere overheden. Deze atlas vertelt verhalend over de effecten en knelpunten van klimaatverandering en de maatregelen hierbij, en wijst de gebruiker de weg door alle beschikbare informatie.

Contact: Herman Assink │ herman.assink@lokinas.nlwww.lokinas.nl │ 06-22393526

Movares

foto voor website CAS

Toelichting

Movares wil gemeentes, maar ook netwerkbeheerders en andere assetmanagers, graag helpen om de stappen van weten naar willen en werken te zetten. Dit doen ze met behulp van de Stresstest Plus. De PLUS in deze test is de risicobenadering waarin zij, samen met jouw, in een interactief proces inzicht creëren in wat voor jou de aanvaardbare risico’s zijn. Na afloop is duidelijk waar en waarom eventuele maatregelen gewenst zijn en met welke prioriteit, al dan niet voorzien van een meerjaren investeringsagenda.

Contact: Mattijs Hehenkamp I mattijs.hehenkamp@movares.nl I movares.nl/dienst/stresstest-plus/ I 06-23025447

Natuurlijke Zaken

Natuurlijke Zaken

Toelichting

Natuurlijke Zaken is er voor jouw gemeente om tot een natuurlijke invulling en ontwerp van de openbare ruimte te komen. Natuurlijke Zaken levert daarmee een bijdrage aan de uitwerking van de stresstest en aan het vergroten van de klimaatbestendigheid van jouw gemeente.

Groen-blauwe structuren in de openbare ruimte spelen hierin een cruciale rol. Het groen en water draagt niet alleen bij aan een betere klimaatbestendigheid, het verhoogt ook de woningwaarde en is goed voor gezondheid en algemeen welbevinden.

Naast ontwerp heeft Natuurlijke Zaken ervaring met het creëren van draagvlak en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor die groene buitenruimte. In veel projecten is er samengewerkt met betrokken partijen: bewoners, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke rioleringsafdelingen en anderen. Ook hierin ondersteunen ze jou.

Contact: Hartger Griffioen I h.griffioen@natuurlijkezaken.nl I www.natuurlijkezaken.nl I 06-47168753

Nelen & Schuurmans

Klimaatatlas_voorbeeld_CAS_final

Toelichting

De ervaring leert dat je zowel de interne als externe stakeholders het best kunt activeren om klimaatadaptief te werken door de effecten van klimaatverandering in detail te visualiseren op de kaart. Daarom werken meer dan 50 gemeenten (van Amsterdam tot Zutphen) en tal van waterschappen (HHNK, Delfland, WDOD) samen met Nelen & Schuurmans aan stresstesten en klimaatadaptatiestrategiën. Nelen & Schuurmans kan snel en betrouwbaar jouw stresstest uitvoeren met het hydrologisch model 3Di en de resultaten interactief presenteren in een online klimaatatlas.

In de klimaatatlas worden effecten en risico’s van klimaatverandering gekwantificeerd op hoog detailniveau. Nelen en Schuurmans bespreekt samen met jou welke kaartbeelden relevant zijn om hierin mee te nemen. Knelpunten en kansen volgen uit de analyses en aan de hand hiervan stellen zij samen met jou een doelgericht plan van aanpak op waarmee je jouw gemeente klimaatbestendig kan maken en houden.

Contact: Olga Pleumeekers I olga.pleumeekers@nelen-schuurmans.nl I www.klimaatatlas.net I 06-14 89 18 64

ORG-ID

ORG-ID

Toelichting

Het uitvoeren van een stresstest is de start van een proces van ruimtelijke adaptatie. Betrokkenen ontdekken samen de urgentie van werken aan maatregelen. Dit gedeelde besef van urgentie is de basis voor vervolgstappen. Daarom werkt ORG-ID vanaf het begin aan eigenaarschap en draagvlak voor ruimtelijke adaptatie binnen jouw organisatie en bij jouw partners.

Zij ondersteunen je met raad en daad. Raad in de vorm van advies, bijvoorbeeld over welke partijen of afdelingen te betrekken, welke informatie beschikbaar zou kunnen of moeten zijn, hoe beschikbare tools ingezet zouden kunnen worden. Daad in vorm van het leiden van een klimaatatelier, het produceren van kaartmateriaal en het schrijven van een rapportage of bestuurlijke notitie. Ze werken vaak samen met Hydrologic en GrondRR.

Contact: Roelof Westerhof I Westerhof@org-id.org I www.org-id.org I 06-51064791

PROquint

PROquint afbeelding

Toelichting

PROquint voert in samenwerking  met andere bureau’s klimaatadaptatiestresstesten uit. Deze worden uitgevoerd volgens de methode van de “natuurlijke alliantie”. De fysieke en sociale kenmerken van een gebied zijn uitgangspunt voor de stresstest. Van daaruit volgt de blootstelling en worden kwetsbaarheden in beeld gebracht. Tot slot wordt een aanzet gedaan voor een vervolgaanpak.

Contact: Hans Olsthoorn I Hans@proquint.com I www.proquint.com I 06-53811584

RHDHV

Toelichting

Willen we onze steden leefbaar en veilig houden in de toekomst dan moeten we op de juiste manier omgaan met klimaatverandering, stedelijke verdichting en waterbeheer.  Dat vraagt om creativiteit en het maken van de juiste keuzes. Via de Klimaatstresstest brengt RHDHV niet alleen de verschillende klimaateffecten (overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte) in beeld, maar geven zij ook inzicht in de gevolgen voor de vitale infrastructuur en kwetsbare objecten in de ketens. In aanvulling op het uitvoeren van kwetsbaarheidsscans en stresstesten (light) omvatten de diensten het houden van inspiratiesessies en organiseren van klimaatateliers, evenals het ontwikkelen van adaptatie strategieën en uitvoeringsprogramma’s. De resultaten van de stresstest legt RHDHV bij voorkeur vast in de vorm van een gecombineerde rapportage en atlas.

Contact: Arnold Wieling I arnold.wielinga@rhdhv.nl I www.royalhaskoningdhv.com

Roelofs

Roelofs

Toelichting

Roelofs beschikt over InfoWorks ICM. Alle rioolberekeningen voeren ze uit met een volledig geïntegreerd 1D-2D rioolmodel. Het resultaat van deze berekeningen geeft een nauwkeurig beeld van optredende wateroverlast.

Bij het opbouwen van rekenmodellen, het uitvoeren van berekeningen en het analyseren van de rekenresultaten wordt gewerkt met grote hoeveelheden data. Om deze data voor de opdrachtgevers beter toegankelijk te maken, heeft Roelofs een ArcGIS-viewer ontwikkeld. De berekende waterdieptes op maaiveld, de verschillende ondergronden, maar ook de berekende drukhoogten in putten en debieten en stroomsnelheden in de leidingen en over overstorten worden opgenomen in de viewer. Het is ook mogelijk om foto’s en filmpjes van wateroverlast in de viewer op te nemen.

De viewer en het resultaat van de berekeningen vormen de basis voor de stresstest wateroverlast. Door in de viewer ook kwetsbare functies toe te voegen zoals ziekenhuizen, doorgaande wegen, tunnels, winkelcentra en scholen kan per locatie de omvang van wateroverlast worden bepaald.

Voor de stresstest wateroverlast maakt Roelofs gebruik van een risicoanalyse. Hiervoor worden buien doorgerekend met verschillende herhalingstijden oplopend tot 100 jaar. Per herhalingstijd wordt vervolgens de ernst van de wateroverlast bepaald en bepalen ze het maatgevende risico.

Contact: Peter Wonink | p.wonink@roelofsgroep.nl | www.roelofsgroep.nl I 0546 67 88 88 |

Sobolt

Sobolt

Toelichting

Met Sobolts GreenHeat kun je het onderdeel ‘hitte’ van een stresstest uitvoeren. Deze hitte-eilandanalyse geeft op basis van satellietmetingen een zeer nauwkeurig beeld van de hitte-eilanden binnen een gemeente.

Wil je als gemeente beleid gaan voeren om het hitte-eilandeffect tegen te gaan? Of wil je de risicodialoog gaan voeren en is hitte daarin een belangrijk onderdeel? Dan is het belangrijk dat je op de juiste informatie kunt vertrouwen. In een GreenHeat-analyse staan meerdere waardevolle inzichten:

 • Hitte-eilandoverzichtskaart op basis van satellietmetingen
 • Jaarlijkse vergelijking: kaarten van 2016, ‘17, ‘18 en ‘19
 • Vergelijking met andere gemeenten
 • Analyse van kwetsbare groepen
 • Vegetatiekansenkaart om het hitte-eilandeffect tegen te gaan.

Contact: Daan Kaptein I d.kaptein@sobolt.com I www.sobolt.com I 06-14930816

Sweco

werksessie

Toelichting

Sweco voert door het hele land klimaatscans uit. Ze helpen gemeenten en lokale bestuurders zich voor te bereiden op het veranderende klimaat. Ze bieden daarbij de technische ondersteuning, maar helpen juist ook de samenwerking met partijen te organiseren. De aanpak volgt op hoofdlijnen de handreiking van de stresstest, maar zal juist ook steeds aandacht bieden voor jouw specifieke situatie en wensen. Ze ondersteunen dit proces door middel van ondersteunende berekeningen en hun climateapp wanneer gewenst.

Contact: Martijn Steenstra I Martijn.Steenstra@sweco.nl I www.sweco.nl I  06-22371791

Tauw

TAUW

Toelichting

De stresstest is geen doel op zich, maar een middel om adaptatie op gang te brengen op diverse schaalniveaus en bij relevante actoren. Tauw heeft jarenlange ervaring bij meer dan 40 gemeenten met het creëren van intern en extern draagvlak voor klimaatadaptatie met het stresstest proces . Tauw gebruikt desgewenst haar eigen GIS modellen, Tygron,  bestaande kaarten of een combinatie van deze elementen.

Zij bieden analyses aan voor verschillende thema’s waarbij de kwetsbare functies het uitgangspunt zijn. Dit zijn de thema’s wateroverlast, hittestress, droogtestress, overstromingsrisico en tal van gerelateerde klimaateffecten zoals watertekort, bodemdaling, vegetatiescanner en waterkwaliteit. Meekoppelen over domeinen heen en met de uit te voeren maatregelen staat hierin centraal. Het resultaat van de stresstest sluit naadloos aan op de volgende stappen: het opstellen van ambitie en adaptatiestrategie , het bestuurlijk en organisatorisch borgen van klimaatadaptatie én de praktische uitvoeringsagenda voor de gemeente.

Contact: Edwin van der Strate I edwin.vanderstrate@tauw.com I www.tauw.nl I 06-53166613

Tygron

stresstest_image

Toelichting

Tygron levert software geschikt om ontwerpmogelijkheden snel, transparant en integraal te verkennen en af te stemmen.  Overheden, experts, beleidsmakers en inwoners kunnen samen op een intuïtieve manier in een realistische 3D-omgeving plannen en experimenteren met scenario’s en strategieën voor gebiedsontwikkeling.

De Tyron engine is veel sneller dan gebruikelijke software. Als klant krijg je toegang tot onze supercomputer, waarop je meer dan 100x sneller dan gebruikelijk kunt rekenen op extreem hoge resolutie; 10.000x hoger dan normaal. Je krijgt automatisch toegang tot tal van open databronnen, maar kunt ook jouw eigen data inladen.

Met de Tygron engine kun je voor de stresstest knelpunten in kaart brengen en adaptatiemaatregelen ontwikkelen op thema’s als wateroverlast, hittestress en bodemdaling. Dit kun je combineren met andere thema’s relevant voor gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld een bouwopgave. Tygron werkt samen met consultants. Ook gemeenten en waterschappen ondersteunen hun gebiedsprocessen met Tygron software.

Contact: Florian Witsenburg I info@tygron.com I www.tygron.com I 070-2060126

Wareco

watersysteemkaart_in_praktijk

Toelichting

Ondergelopen straten, water in kruipruimtes, droogvallende funderingen, een zakkend maaiveld en hitte in de stad. Herkenbare problemen die door de verandering van ons klimaat steeds belangrijker worden. De stresstest van Wareco brengt de aandachtsgebieden integraal voor jou in kaart.

Wareco onderscheidt zich met een integrale en praktijkgerichte aanpak op maat. Ze starten altijd met een verkennende risicoscan. Op risicovolle plekken wordt vervolgens verder ingezoomd met gedetailleerde modelberekeningen en een veldbezoek. Stedelijk water, grondwater, bebouwing, bodem, openbare inrichting en groen hebben zoveel raakvlakken dat ze deze in samenhang beschouwen om tot realistische en duurzame oplossingen te komen.

De resultaten van de stresstests worden gebundeld in één duidelijke overzichtskaart met handreikingen voor praktische beslissingen voor bestuurders en voor particulieren. In een online viewer of op een grote kaart om mee naar buiten te nemen. Deze integrale kaart is het gereedschap waarmee in de praktijk beslissingen kunnen worden genomen over de (her)inrichting van de openbare én private ruimte.

Contact: Erik Spronk I e.spronk@wareco.nl I www.wareco.nl I 06-22858895

WEnR

City

Toelichting

Wageningen Environmental Research (Alterra) biedt kennis en ondersteuning bij het opstellen van regionale stresstesten. WEnR heeft als het kennisinstituut voor de groene ruimte alle kennis in huis om klimaatverandering integraal in een systeemaanpak te integreren. Het voordeel van deze aanpak is dat problemen die ontstaan door klimaateffecten meer aan de bron worden aangepakt en afwenteling zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De ondergrond, of beter het natuurlijk basissysteem (bodem, water, groen) van steden is bepalend voor de effectiviteit van adaptatiestrategieën. WEnR brengt met diverse tools en modellen de gevolgen van de KNMI'14 scenario's in beeld. Samenwerking in de regio levert een bundeling van krachten, efficiency winst en draagvlak en afstemming binnen de regio. Bovendien betreft het een integrale aanpak doordat wordt aangesloten bij enerzijds het landschapssysteem in het gebied en anderzijds bij lokale ambities. WEnR heeft bijgedragen aan de klimaateffectatlas, het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en heeft de klimaatateliers in Nederland geïntroduceerd. Zij zorgen voor aansluiting met de ontwikkeling van de standaard stresstest, zodat voldaan wordt aan alle eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie stelt.

Contact: Tim van Hattum I tim.vanhattum@wur.nl I http://www.wur.nl/ I 0317-48 34 41

Witteveen+Bos

Witteveen en Bos foto2a klimaatadaptatie

Toelichting

Witteveen+Bos biedt de stresstest klimaatadaptatie uit als product en als proces. Als product leveren zij de inhoudelijke analyse van kwetsbaarheden van het gebied door klimaatveranderingen: waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Een stresstest-light kun je zelf al uitvoeren met behulp van de klimaateffectatlas. Schakel Witteveen+Bos in als je daarbij hulp en advies van deskundigen nodig heeft. De deskundigen beschikken over handige tools waarmee je snel, op maat en met meer betrouwbaarheid inzichten krijgt. Bij grote belangen (vitale infrastructuur, kwetsbare doelgroepen, grote risico's) laat u door Witteveen+Bos een grondige gebiedsgerichte analyse maken waarbij duurzame oplossingen integraal worden onderzocht. Als proces bieden zij ondersteuning om samen met jou en omgevingspartners de stappen van de Kwetsbaarheidsscan en de Adaptatieplanning (zoals beschreven in de Handreiking) te doorlopen.

Contact: Jaap Klein I jaap.klein@witteveenbos.com I https://www.witteveenbos.com/  I 06 - 51450912