Breda klimaatsensitief


De gemeente Breda heeft een studie laten uitvoeren naar de gevolgen van klimaatverandering in de gemeente en een inventarisatie van de mogelijke maatregelen.

Resultaten

De effecten van klimaatverandering zijn nu al merkbaar. De zomer van 2010 illustreert met een zeer warme en droge juni en juli maand dat de behoefte aan verkoeling in de stad groot is en water van goede kwaliteit een schaars goed kan zijn, terwijl noodweer in diezelfde maand leidt tot diverse meldingen van stormschade en wateroverlast. Toch laat de klimaatscan zien dat de klimaatopgaven voor Breda niet accuut zijn. Er is geen noodzaak lopende projecten of beleid direct te heroverwegen. We hebben immers met elkaar afgesproken dat we acceptabel vinden als er bijvoorbeeld eens in de zoveel jaar wateroverlast optreedt. Als we niets doen zal die acceptatienorm steeds vaker worden overschreden en zal het comfort van het stadsklimaat afnemen. Het is daarom raadzaam klimaatverandering waar mogelijk nu al als opgave mee te nemen in toekomstige projecten en beleid. Hiermee voorkomen we dat we later spijt krijgen van gemiste kansen. Dit geldt met name voor projecten met lange investeringstermijnen zoals de nieuwbouw of herstructurering van woonwijken en de aanleg van wegen.

Bovendien hoeft adaptatiemaatregelen geen extra geld te kosten zolang klimaatadaptatie maar vroeg genoeg in het ontwerp- en besluitvormingsproces wordt meegenomen. Klimaatadaptatiemaatregelen liften dan mee op andere doelen of kosten niets extra omdat er geen aanpassingen achteraf nodig zijn. In veel gevallen leveren klimaatadaptatiemaatregelen zelfs geld op, omdat ze de ruimtelijke kwaliteit en het leefklimaat van een gebied vergroten. De transactieprijs van woningen en bedrijven stijgt als deze uitzicht hebben op groen of water.

Klimaatadaptatie is in de beleidsvorming nog een nieuw maar bovenal dynamisch thema, wat nog veel onzekerheid over bestaat. Om dit op een goede manier te incorporeren is een stapsgewijze cyclische aanpak nodig. Met de klimaatscan heeft de gemeente Breda de eerste stappen reeds gezet. De effecten en gevolgen zijn specifiek voor de gemeente Breda bepaald. De kaarten uit de klimaatscan maken duidelijk waar in de gemeente welke opgaven te verwachten zijn. Met verschillende interviews en een workshop met beleidsmakers is voor een deel ook bewustwording in eigen organisatie gecreëerd. Voor het vervolg verdient dit nog wel verdere aandacht. Ook bestuurlijke agendering is nodig om bestuurlijk de keuze tussen acceptatie en adaptatie voor te leggen. Voor de opgaven waarvoor adaptatie gewenst is moeten vervolgens kansen worden gezocht om mee te koppelen, proefprojecten te starten en draagvlak te organiseren. Met de klimaatagenda doet dit rapport hiervoor een aantal suggesties.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Gemeente Breda
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast