Impactproject Gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe


In de Kop van de Betuwe is het waterschap Rivierenland actief in het met partners opzetten en uitvoeren van projecten gericht op de verbetering van de meerlaagse veiligheid, het opwekken van duurzame energie, het oplossen van zoetwaterproblematiek en het realiseren van landschappelijke kwaliteit. Het waterschap Rivierenland ziet veel inhoudelijke verbindingen tussen de verschillende projecten en ideeën van partners. Inhoudelijke verbindingen die ook nodig zijn om te komen tot klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de Kop van de Betuwe. In het kader van het impactproject Ruimtelijke adaptatie Kop van de Betuwe heeft het waterschap in 2015 en 2016 met ondersteuning van adviesbureau Berenschot geprobeerd verbindingen tussen partijen, projecten en personen te creëren, zodat er meer samenhang ontstaat en er van elkaar geleerd kan gaan worden.

1

Figuur: Ligging van het gebied Kop van de Betuwe

Resultaten

Aan de hand van een uitgevoerde actoranalyse en de analyse van de samenwerking is te zien dat er veel inhoudelijke en procesmatige samenhang is in de Kop van de Betuwe rondom thema’s als waterveiligheid, zoetwaterproblematiek, energietransitie, zelfvoorzienendheid en burgerparticipatie. Op regionaal niveau is er geen eenduidige coalitie van partijen actief.De actoren die in de Kop van de Betuwe actief zijn met bovenlokale projecten hebben enkel vergelijkbare methoden, wensen en interesses, namelijk:
  • Op het gebied van energie: deelbelangen, assets en experimenteerruimte
  • Regionale economie / voedselproductie / zoetwaterproblematiek
  • Gebiedsgerichte ontwikkeling en waterveiligheid
  • Competentieontwikkeling / leren van elkaar
  • Stadslandbouw / burgerparticipatie (climate active neighbourhoods)
Aan de hand van deze vergelijkbare methoden, wensen en interesses is er het idee ontstaan om een regionale werkplaats in te richten. Een werkplaats is een platform waar medewerkers van diverse organisaties bij elkaar komen om casuïstiek te bespreken, kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën te creëren door het uitnodigen van experts of visionairs. In het proces bleek dat een werkplaats gericht op duurzame energie op het meeste draagvlak kon rekenen. Het waterschap,  Alliander en IF Technology zijn aan de slag gegaan om het smart polder project in de Kop van de Betuwe gezamenlijk verder uit te werken.

2

Figuur: Warmtewinning uit oppervlaktewater bij een (doorspoel)gemaal en opslag in WKO.

In 2016 is er ook een excursie georganiseerd door het waterschap om initiatiefnemers uit de verschillende arena’s te informeren over elkaars ideeën en projecten en mogelijke crossovers tussen projecten en personen. Hiermee is een volgende stap gezet naar het van onderop  vormgeven van de verbindingen tussen projecten en organisaties en een mogelijke gezamenlijk strategie gericht op ruimtelijke adaptatie.

Contactpersonen

Ton Drost
Waterschap Rivierenland
06 25 03 23 69
t.drost@wsrl.nl

Bram Brouwer
Organisatie adviesbureau Berenschot
06 47 43 22 78
b.brouwer@berenschot.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Waterschap Rivierenland
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast