Natuurlijke klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch


Bij hoogwater in de Maas en piekafvoeren van de Aa en de Dommel liepen verschillende woonwijken van Den Bosch en Vlijmen het risico om onder water te lopen. Daarom is er tussen 2012 en 2016 een waterbergingsgebied aangelegd tussen Den Bosch, Heusden en Vlijmen: de klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch.

Wat was het doel van het project?

De klimaatbuffer maakte deel uit van het grote project Hoogwaterbescherming Den Bosch (HoWaBo). Voor dat project is er ten westen van Den Bosch 750 hectare landbouwgebied, natuurgebied en recreatiegebied aan elkaar gekoppeld. Het doel hiervan was om het gebied te laten werken als waterberging. Een ander doel was om een ecologische verbinding aan te leggen tussen de natuurgebieden ‘Moerputten’ en ‘Sompen en Zooislagen’. Ook wilden de partijen het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers.

Welke maatregelen zijn er genomen?

De volgende maatregelen zijn uitgevoerd om het gebied te kunnen laten werken als waterberging:

  • Er zijn brede sloten aangelegd in de Biessertpolder, geïnspireerd op hoe de polder er vroeger uitzag. Het doel hiervan was om het landschap cultuurhistorisch te versterken. De sloten zorgen er ook voor dat de Biessertpolder regenwater en kwelwater langer vasthoudt.
  • Er zijn een duiker en een drempel in de Biessertloop aangelegd om het water te kunnen sturen. Daarmee kan de polder bij piekbuien dienen als waterbuffer.
  • Er zijn paden, een voetgangersbrug en een informatiepaneel aangelegd. Ook is er een kunstwerk gemaakt dat als herkenningspunt dient. Het kunstwerk bestaat uit een muur van oude Maaskeien die de loop van de Maas uitbeeldt. De muur helpt ook om vee tegen te houden.
  • Er is een poel aangelegd en een verbinding gemaakt tussen de bestaande visvijver en de Biessertpolder. Daardoor is er in de polder een ecologische verbinding van zuid naar noord ontstaan. Ook is het waterpeil verhoogd.

Wat zijn de resultaten?

Het belangrijkste resultaat van de werkzaamheden is dat het gebied tussen Den Bosch, Heusden en Vlijmen nu water kan opvangen bij extreme neerslag die eens in de 75 tot 100 jaar voorkomt. Doordat het gebied niet alleen water opvangt maar het ook vasthoudt, kan het bovendien verdroging tegengaan. Verder zorgen de ecologische verbinding, de oevers en poelen, en het agrarisch natuurbeheer voor een verbetering van de natuur. Daarnaast hebben de maatregelen de waterkwaliteit verbeterd. Ook is het gebied aantrekkelijker geworden voor bezoekers.

Contactpersoon

Marcel Vermeulen
Staatsbosbeheer
06 52 51 18 19
m.vermeulen@staatsbosbeheer.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Vught, gemeente Heusden, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten & ZLTO
Schaal
Regio
Thema
Wateroverlast