Opvang en afvoer hemelwater | Verkenning standaarden


In het veranderende klimaat vallen er meer extreme buien en is het vaker langere tijd achter elkaar droog. Zowel extreme neerslag als droogte kunnen schade aan gebouwen en andere bouwwerken veroorzaken. Door daar in het ontwerp van de gebouwde omgeving rekening mee te houden, kun je de schade beperken. Zo kun je er in het ontwerp bijvoorbeeld voor zorgen dat regenwater wordt opgevangen en afgevoerd.

Standaarden spelen een belangrijke rol als je een klimaatadaptieve omgeving gaat ontwerpen. Met  deze verkenning heeft het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) de bestaande standaarden die gaan over opvang en afvoer van hemelwater in kaart gebracht en beoordeeld: in hoeverre houden ze rekening met veranderende neerslagpatronen als gevolg van klimaatverandering? Uit de verkenning is gebleken dat de meeste standaarden al rekening houden met extreme neerslag en droogte. Alleen enkele verouderde standaarden moeten daarop worden aangepast.

Deze verkenning is nog in ontwikkeling en in het beheer van OSKA-PLENAIR. Besluitvorming en verdere ontwikkelingen over deze onderwerpen vinden in dit platform plaats. Meer informatie over OSKA lees je op deze pagina.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Wateroverlast