Rapport │ Ruimte voor de toekomst: flexibel invullen van investeringsopgaven om effecten van zeespiegelstijging in de toekomst te kunnen opvangen


Voor de grootste investeringen die Nederland tot 2050 doet, is meer dan honderdduizend hectare aan ruimte nodig. Het gaat hierbij om investeringen in de woningbouw, infrastructuur, klimaatadaptatie, landbouw en natuur, en de energietransitie. Maar wordt bij deze investeringen wel genoeg rekening gehouden met de stijgende zeespiegel?

Uit dit rapport van Sweco blijkt dat de toekomstige effecten van de stijgende zeespiegel amper een rol spelen bij huidige investeringen. Daardoor is er een risico dat er miljarden euro’s worden geïnvesteerd in projecten met een korte levensduur. Een ander risico van deze plannen is dat er weinig ruimte overblijft om ons goed te kunnen blijven beschermen tegen zeespiegelstijging.

Een oplossing kan zijn dat naast de watersector ook andere sectoren adaptief gaan plannen. Dat betekent dat ze geld en ruimte moeten reserveren voor adaptatiemaatregelen. Sweco laat zien hoe de verschillende sectoren adaptief kunnen plannen. Een centrale visie en een samenhangende aanpak zijn hierbij nodig. En de meeste aandacht moet uitgaan naar de laaggelegen, kwetsbare delen van Nederland en de gebieden langs de rivieren.