Klimaatbestendige infrastructuur op slappe bodem | Verkenning Standaarden


Klimaatverandering kan leiden tot droogte en dalende grondwaterstanden. Daardoor kan op veel plekken in Nederland de bodem sneller gaan dalen. Huizen en panden die gebouwd zijn op een slappe bodem kunnen daardoor sneller verzakken. Ook kan bodemdaling schade veroorzaken aan wegen en leidingen. Een van de manieren om bodemdaling tegen te gaan is om in plaats van zand gebruik te maken van lichte ophoogmaterialen. Die zorgen ervoor dat de bodem minder snel daalt en ze dragen bij aan lagere kosten in de toekomst.

In deze verkenning laat OSKA zien welke standaarden er nodig zijn om de kwaliteit van lichte ophoogmaterialen te borgen. Deze standaarden richten zich speciaal op aanleg van infrastructuur in stedelijk en landelijk gebied. Hierbij brengt het rapport de behoeftes van belanghebbenden in kaart om nieuwe kennis en inzichten te verankeren in standaarden. Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen, onder meer om verder te onderzoeken welke standaarden je kunt aanpassen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte