Rapport │ Naar een kennisagenda funderingsproblematiek


Funderingsproblemen raken veel partijen en de afgelopen jaren is er door de toenemende droogte meer aandacht voor gekomen. Toch is de aanpak ervan lastig: de oorzaken kunnen heel divers zijn en de rollen bij de aanpak ervan zijn erg versnipperd. Ook het kennislandschap is versnipperd: niet over alle funderingsproblemen is genoeg kennis beschikbaar en de kennis die er is wordt te weinig gedeeld.

Dit rapport van TNO en Deltares biedt een eerste aanzet voor een kennisagenda over funderingsproblemen. Het kan daarmee een basis vormen voor gesprekken tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen over hoe ze de kennisontwikkeling en kennisdeling beter kunnen organiseren. TNO en Deltares hebben onderzocht wat er bekend is over de aard, omvang en spreiding van de funderingsproblemen in Nederland, en verschillende studies hierover met elkaar vergeleken. Ook hebben ze onderzocht welke relevante kennis er nog ontbreekt voor een effectieve aanpak van funderingsproblemen. Het onderzoek is gedaan op basis van literatuuranalyse, interviews en een workshop.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte