Handreiking│Decentrale regelgeving overheden klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen


De ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren’ helpt gemeenten om te bepalen hoe je klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen het beste kunt regelen. Via decentrale regelgeving? Of misschien toch beter via stimuleringsmaatregelen of via afspraken in een convenant? In 2022 is aan de thema’s hittestress, droogte, wateroverlast en gevolgbeperking overstroming het thema natuurinclusiviteit en biodiversiteit toegevoegd. Over al deze thema’s vind je in de handreiking factsheets en voorbeeldregels die helemaal gericht zijn op de nieuwe Omgevingswet. De handreiking is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Provincie, Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast