Projectbezoek Nijmegen van de projectentournee NKWK-KBS

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Nijmegen
Omschrijving

De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS, zie kader), de Gemeente Nijmegen en het Waterschap Rivierenland nodigen u van harte uit om op donderdag 9 maart 2017 enkele inspirerende voorbeelden van klimaatadaptatie in stedelijk gebied in Nijmegen en omgeving te bezoeken. Vooral ook nodigen wij u uit mee te denken en discussiëren over de uitdagingen die Nijmegen net als iedere andere Nederlandse stad nog voor zich ziet.

Gemeente Nijmegen voert een actief klimaatbeleid gericht op klimaatmitigatie en klimaatadaptatie (hoogwater, hevige regenbuien, hitte en droogte). Nijmegen heeft klimaatadaptatie onderdeel gemaakt van zijn water- en groene beleidsplannen en werkt samen met bedrijven, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en inwoners van de stad. Nijmegen is ondertekenaar van de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma en van het Mayors Adapt Covenant van de Europese Unie. Deelname aan het Europese project Future Cities heeft sterk bijgedragen aan de groene allure van de stad. De Europese Commissie heeft Nijmegen in juni 2015 de prestigieuze titel European Green Capital 2018 toegekend. Nijmegen biedt in 2018 het Europese platform voor kennisuitwisseling voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Programma

Tijdens het ochtendprogramma kunt u deelnemen aan (een van de) vier excursies:

  1. Hatert Klatert: in deze wijk is de regenwaterafvoer losgekoppeld van het hoofdriool. Dit gebeurt in samenwerking met bewoners en woningbouwcorporaties met als resultaat meer groen, water en een verbeterde belevingswaarde van het gebied.
  2. Afkoppelen en vergroenen in de binnenstad: de blauw-groene infrastructuur is aangelegd in de stenige binnenstad. Hoe hebben we  dat gedaan en tegen welke problemen zijn we aangelopen?
  3. Regenwateroverlast in Nijmegen-Oost: van oudsher wordt het water vanaf de heuvels via de riolering door de stad geleid. Met bewonersparticipatie wordt hier gewerkt aan adaptatie projecten om riool- en regenwateroverlast tegen te gaan.
  4. Water Werkt in Beek-Ubbergen: afkoppeling van hemelwater van het riool is hier vergevorderd: de beek is uit het riool weer bovengronds gehaald, met veel aandacht voor anti-verdroging en natuurherstel.

In de middag kunt u deelnemen aan diverse workshops.

Het doel van de dag is om opgedane kennis en ervaringen over de gerealiseerde projecten in Nijmegen en omgeving uit te wisselen. U, als kennisdrager of professional in het ruimtelijk fysieke domein, wordt uitgenodigd om hiervan kennis te nemen, om uw kennis en ervaring in te brengen en om mee te werken aan nieuwe onderzoeksvragen voor de kennisagenda NKWK-KBS.

Meer informatie

Meer informatie over het projectbezoek Nijmegen vindt u via de NKWK website.

Aanmelden

Aanmelden voor het projectbezoek Nijmegen kan via de NKWK website.