Symposium 'Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe omgevingswet'

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
Jan Smuldersstraat 26, 5512 AZ Vessem
Omschrijving

Op 21 september organiseert Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. De komende implementatie van de Omgevingswet door provincie, gemeenten en waterschappen biedt kansen voor een integrale aanpak. De wet geeft allerlei belanghebbenden namelijk gelegenheid tot input bij omgevingsplannen. Verder is het zo dat voor de Kaderrichtlijn Water voor de aangewezen oppervlakte- en grondwaterlichamen wel specifieke doelen zijn vastgesteld, maar niet voor de overige kleinere oppervlaktewateren. Met de komst van de Omgevingswet komen ook die overige wateren en daarmee de haarvaten van het watersysteem aan bod.

Een beek bestaat bij de gratie van haar omgeving. Ze is een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel. Hoe wij als mens deze omgeving gebruiken is dus erg bepalend voor de beek. De afgelopen jaren blijkt dat het lastig is om in beekprojecten alle gewenste doelstellingen van het waterbeheer voortkomend uit de KRW of Natura2000 te realiseren op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. De opgave om ook in te spelen op toekomstige klimaatverandering komt daar nog bij. Daarvoor is integraal werken nodig, waarbij afstemming van sectoren in planning en ruimte een grotere slagingskans heeft door verschillende maatschappelijke doelen in tijd en ruimte te combineren.

We beogen op de dag zicht te krijgen op hoe de processen lopen in verschillende provincies, de (on)mogelijkheden om in visies en plannen volgens de opgaven uit de Omgevingswet de ruimtelijke component van beekherstel te borgen en de noodzaak om t.b.v. beekherstel het begrip van het ecologisch en hydrologisch systeem ook in ruimtelijke zin - driedimensionaal- te doorgronden; van beek- naar beekdalherstel.

Het symposium in Brabant is vooral bedoeld voor beleid- en plannenmakers in het domein van water en ruimte van overheden en vertegenwoordigers van de terreinbeheerders, de landbouw en de recreatie. In de ochtend worden verschillende onderwerpen en drie casussen behandeld, in de middag bekijken we de casus van Brabant in het veld. Tenslotte kijken we terug en inventariseren we nieuwe ideeën voor volgende bijeenkomsten van het PBRH. Het symposium wordt geleid door Peter Glas, Watergraaf van Waterschap de Dommel.

Meer informatie

Download deze Pdf voor het programma.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van STOWA.