Waterwijzers: de primeur! Klimaatrobuuste effectbepaling van het waterbeheer op landbouw en natuur

Datum
Plaats in agenda
Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers, hydrologen en ecologen van Waterschappen, NL-ingenieurs, kennisinstellingen, landbouw (LTO), natuurorganisaties, provincies, RWS, ministeries van I&M en EZ, Waterleidingbedrijven en betrokken bij Deltaprogramma zoetwater.

Omschrijving

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen - bijvoorbeeld peilveranderingen, onttrekkingen en de aanleg van buisdrainage -  op de landbouw en natuur in een gebied? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies, rekening houdend met de te verwachte veranderingen in het klimaat? Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert.

Een groot aantal partijen werkt hard aan vernieuwing en verbetering van de bestaande methoden om dat te kunnen doen. Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw' en 'Waterwijzer Natuur'. Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni a.s. brengen ze u op de hoogte van deze 'Waterwijzers': wat zijn het voor instrumenten en wat kun je er precies mee? Op de bijeenkomst komt de inhoud aan bod, maar besteden ze ook aandacht aan de toepassingen en de eerste inzichten van gebruikers. Samen met u willen ze kijken hoe we de instrumenten verder gaan ontwikkelen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van STOWA

Aanmelden

U kunt u aanmelden via de website van STOWA