Droogte en zoetwatervoorziening in een veranderend klimaat

Datum
Plaats in agenda
Tijd
20.00 tot uur
Locatie
Daalseplein 100, 3511 SX Utrecht
Omschrijving

Klimaatverandering dwingt gemeenten en waterbeheerders om opnieuw de inrichting en het functioneren van het beheren areaal te analyseren. We moeten immers blijven zorgen voor droge voeten, droge straten en droge kelders. Maar klimaatverandering betreft niet alleen wateroverlast of overstromingen, ook droogte en hitte worden extremer.

Vanaf 2010 houdt het Deltaprogramma zoetwater zich bezig met de klimaatrobuustheid voor droogte. Dat gaat over technische maatregelen zoals robuuste aanvoerroutes, slim omgaan met buffers in de grond en het oppervlaktewater en innovaties zoals afvangen van brakke kwel of hergebruik van effluent. Ook meer bewustwording en zelfvoorziening bij gebruikers is belangrijk. De aanpak van droogte is belangrijk; in het Deltaprogramma is geraamd dat de maatschappelijke lasten vanuit bodemdaling en paalrot zelfs hoger liggen dan voor wateroverlast.

De nadruk lag aanvankelijk in het landelijk gebied maar de droogteopgave wordt ook steeds meer onderkend bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waar het een vast onderdeel is van de stresstesten die gemeenten nu doorlopen. Wetende dat in Europa gemiddeld twee-derde van de bevolking in de steden leeft en dat dit alleen maar toe zal nemen, zal dit een enorme druk leggen op de inrichting en leefbaarheid. We moeten dus vooral slim zoeken naar maatregelen die niet alleen klimaatadaptatie verbeteren, maar ook de leefbaarheid van de stad positief beïnvloeden, zoals waterpleinen, openbaar groen en recreatieplekken. Als het gaat om omgaan met extremere neerslag, droogte en hitte gaat het,naast het aanpassen van de inrichting van de stad, ook om hoe we in de stad leven, hoe we onze vrije tijd invullen of hoe we ons verplaatsen. De inrichting van de stad heeft hier ook weer invloed op. Daarmee is het nog belangrijker geworden om buiten je eigen specialistische grenzen te kijken.

Tijdens deze avond belichten we de uitdagingen om onze bestaande systemen aan te passen aan het veranderende klimaat, zowel vanuit het landelijk gebied als de stad. Daarbij gaan wij graag met u in discussie.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van KIVI.