Nationale klimaatadaptatie strategie in de maak

Gepubliceerd 14 september 2016

Momenteel werken we hard aan de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS). De NAS heeft tot doel een beeld te geven van waar we als Nederland nu staan als het gaat om het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.

Er is zicht op de effecten van klimaatverandering die ons nu al raken en ons in de toekomst alleen nog maar meer zullen gaan treffen, zoals wateroverlast, perioden van droogte, toenemende hittestress, een stijgende zeespiegel, grotere afvoeren van de rivieren en vaker voorkomen van extreem weer. De klimaatverandering blijkt voorlopig eerder sneller dan langzamer te verlopen, zo wijzen alle nieuwe berekeningen steeds uit. We kunnen daarom niet de illusie hebben dat we nu precies weten wat er op ons af gaat komen. Klimaatverandering is omgeven met onzekerheden en dat vraagt een continu en adaptief proces. We mogen er dan ook niet gerust op zijn dat de huidige aanpak ons in voldoende mate voorbereidt op wat klimaatverandering kan brengen, in negatieve zin, maar wellicht ook in positieve zin. Vanuit de effecten die wij nu in beeld hebben en tegen de achtergrond van de huidige aanpak adresseert de NAS een aantal kansen en uitdagingen die de komende jaren in ieder geval moeten worden opgepakt.

Een participatief proces met werkateliers

“Ik sta een open proces voor”, zo stelde projectleider Stef Meijs tijdens het tweede werkatelier voor de NAS op 1 september in de Zilveren Vosch in Utrecht. Vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen gingen tijdens dit werkatelier plenair en in werksessies met het projectteam en elkaar in debat over de concept-hoofdstukindeling en redeneerlijn van de NAS. “De opkomst en hoge participatiegraad duidt niet alleen op een grote en brede interesse in dit proces”, zo constateerde Meijs, “maar we zien ook bevestigd hoe belangrijk men de komende NAS vindt als volgende stap in de aanpassing aan de effecten van klimaatverandering.”

Nut en noodzaak van de juiste maatregelen nemen alleen maar toe, zo beseft men, bijvoorbeeld met de recente voorbeelden van overlast deze zomer, zoals de schade door extreem weer in zuidoost Nederland. Het werkatelier was bewust heel praktisch ingestoken en de deelnemers werden als het ware onderdeel gemaakt van het schrijfproces. Dat leverde ook heel concrete en bruikbare input op. Het projectteam is hier direct mee aan de slag gegaan en nodigde de aanwezigen uit om 'aan boord' te blijven van dit proces, bijvoorbeeld door hun reacties te geven op volgende conceptversies en weer te deel te nemen aan het volgende werkatelier in oktober.

Vervolgproces

“De planning is ambitieus”, geeft Stef Meijs toe, “maar ik merk dat er veel energie op dit dossier zit, zo bleek ook op 7 september tijdens een directeurenoverleg, met vertegenwoordigers van de betrokken departementen en kennisinstellingen.” Op 15 september staat een Bestuurlijk Overleg gepland tussen de staatssecretaris van IenM en bestuurders namens IPO, VNG en UvW. “Met het projectteam werken we in de tussentijd hard aan de conceptteksten voor de NAS, dankbaar gebruikmakend van de zeer bruikbare opbrengsten uit het werkatelier”, aldus Meijs. Op 12 oktober volgt een derde werkatelier. Tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam op 26 oktober zal er vanuit de NAS ook een werksessie worden georganiseerd. Stef Meijs haalt duidelijk plezier uit dergelijke processen: “We liggen nu op koers voor formele afronding en besluitvorming richting Ministerraad en verzending naar de Tweede Kamer begin december.”