Den Haag Waterproof

Gepubliceerd 4 mei 2017

Piekbuien, extreme regenval, maar ook hitte en droogte zorgen voor overlast in de stad. Er is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld om steden klimaatbestendig in te richten. Zo leiden groen in de stad en waterberging in plaats van tegels tot minder schade aan de ruimtelijke inrichting. De uitvoering van klimaatmaatregelen in steden komt echter langzaam op start. Hoe kan de kennis voor klimaatbestendige steden op grote schaal in de praktijk worden toegepast? Daarover ging het STAD gesprek Den Haag Waterproof op 30 maart, georganiseerd door platform STAD.

Er zijn al veel initiatieven die Den Haag mooier én klimaatbestendiger maken. Ook is de noodzaak voor klimaatmaatregelen duidelijker dan ooit. “De toekomst is nu”, zegt Marcel Houtzager, bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland, tijdens het gesprek. Toch komen de maatregelen niet snel genoeg van de grond.

Uit het gesprek volgen 7 aanbevelingen voor het sneller klimaatbestendig inrichten van de stad:

  1. De belangrijkste oplossing tegen wateroverlast, hitte en droogte: vergroot de sponswerking van de stad. Houd water vast als het valt, bijvoorbeeld met groene schoolpleinen. Sponswerking
  2. Neem klimaatbestendige maatregelen of eisen voor waterberging op in het Handboek openbare ruimte. Zo worden haalbare klimaatbestendige voorstellen ook echt uitgevoerd.
  3. Zorg voor één aanspreekpunt voor voorbereiding, uitvoering en onderhoud, zodat burgers en ondernemers niet vastlopen in bureaucratie of wisselingen van betrokken ambtenaren.
  4. Regelingen die particulieren en ondernemers ontzorgen, hebben een grotere kans op succes. Zo wordt ook het particuliere deel van de stad klimaatbestendiger.
  5. Geef groen een meerwaarde, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis in een klimaatbestendige leefomgeving. Combineer leuk met klimaatbestendig, en maak de functie, bijvoorbeeld waterberging in een plein, expliciet duidelijk.
  6. Vang regenwater apart op, los van het riool, om bodemdaling tegen te gaan en overlast van piekbuien op het riool te voorkomen;
  7. Bepaal liever van tevoren ambities en denk mee, dan achteraf te toetsen.

Meer informatie lees je op de website van Platform STAD