Informatiemiddag over klimaatadaptatie van praktijk tot standaard

Gepubliceerd 3 augustus 2017

Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering in Nederland is het van belang onze manier van handelen aan te passen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) zijn programma's die deze transitie willen bevorderen.

NEN (Normalisatie en Normen), NAS en DPRA organiseren op 12 oktober een bijeenkomst om de samenwerking tussen publieke en private partijen bij de ontwikkeling van standaarden, richtlijnen, handreikingen, protocollen en andere relevante werkmethoden voor klimaatadaptatie te versterken. Hierbij staat het spectrum van praktijkervaring tot standaard centraal. De voorbereiding van de sessies gebeurt in nauwe samenwerking met CROW en SBRCURnet.

Ontwikkeling

Inspanningen voor het klimaat zijn al langer gefocust op het voorkomen van klimaatverandering (mitigatie) door bijvoorbeeld CO2-emissiereductie. Zelfs als we de mondiale doelstellingen voor de opwarming van de aarde halen, staan we nog voor grote veranderingen van het weer in Nederland (hitte, extreme neerslag, droogte, stijgende zeespiegel). Het is daarom noodzakelijk om de samenleving en economische activiteiten zo in te richten dat de effecten van klimaatverandering opgevangen kunnen worden: klimaatadaptatie.

Uitvoering

NAS en DPRA zijn nationale programma's met een actieve bijdrage van het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De uitvoeringsprogramma's (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het Uitvoeringsprogramma van de NAS) verschijnen beide in 2017 en schetsen ambities en werksporen om klimaatadaptatie een plek te gaan geven in het alledaagse werk in het fysieke domein. Belangrijk hiervoor zijn het delen van praktijkervaringen en het ontwikkelen van handboeken, richtlijnen, protocollen en standaarden. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten voor klimaatbestendig vastgoedbeheer of het klimaatbestendig maken van vitale infrastructuur. Ook is belangrijk dat de instrumenten goed op elkaar en de (inter)nationale praktijk en regels aansluiten.
In geval van breed gedragen praktijkrichtlijnen en standaarden ontstaat er zicht op oplossingsrichtingen en creëert daarmee vertrouwen voor investeringen. Verder kunnen standaarden bijdragen aan marktacceptatie en -opschaling van innovaties.

Internationaal-nationaal

Via NEN kunnen nationale initiatieven aansluiten op de internationale normalisatienetwerken, -initiatieven en strategie van de Europese Commissie. NEN heeft in deze netwerken inmiddels een sterke positie verworven. Vanuit deze positie is samenwerking gezocht met de NAS en DPRA en is gekozen voor een gezamenlijke benadering.

Van praktijk tot standaard

Standaardisatie rond klimaatadaptatie moet voortkomen uit de combinatie van kennis en praktijkervaring en kan alleen ontstaan als de (lerende) praktijk er door geholpen wordt. In de bijeenkomst zoeken we naar nationale mogelijkheden om die lerende processen samenhang te geven en te versterken.

Bijeenkomst

De bijeenkomst is op 12 oktober 2017 van 13.00-16.30 bij RWS te Lelystad. Enerzijds wordt de nationale samenwerking van standaardisatieorganisaties, opdrachtgevers en belanghebbenden besproken. Anderzijds bieden workshops rondom diverse klimaateffecten gelegenheid voor inhoudelijke verdieping.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst op 12 oktober kan tot 10 oktober direct via de website van NEN. Hier vindt u binnenkort ook het programma.

Meer informatie

Voor vragen over de organisatie en/of het programma kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, Business Development (015) 2 690 334 en Erica Fritse, Milieu en Maatschappij (015) 2 690 303 of mm@nen.nl.

Bron: NEN


NEN Informatiemiddag 12 oktober