Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling

Gepubliceerd 24 juli 2017

Nederland staat de komende decennia voor grote opgaven op het snijvlak van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. Ons land moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Dat is een grote opgave. Die opgave is nog groter in de Nederlandse veengebieden. Eind 2016 is het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) van start gegaan. Initiatiefnemers van het kennisprogramma KWB zijn Platform Slappe Bodem, STOWA, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland.

De initiatiefnemers van het kennisprogramma willen de komende jaren meer te weten komen over het gedrag van veenbodems, de relaties tussen bodemdaling, waterbeheer en klimaat én over ingrepen die (kosten) effectief zijn om te voorkomen dat de bodem van veengebieden nog harder zakt dan nu gebeurt.

Het kennisprogramma wil overheden en burgers oplossingen aanreiken om bodemdaling tegen te gaan en veengebieden leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de factsheet over het kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdaling (pdf, 945 kB) en op de website van het kennisprogramma.


Kennisprogramma klimaat, water en bodemdaling