Klimaatbestendige Stad: kennis delen en ontwikkelen

Gepubliceerd 16 oktober 2017

Klimaatbestendige Stad is een onderzoekslijn van NKWK: het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Het doel van Klimaatbestendige Stad is kennisdelen en kennisontwikkeling. Kennisdelen komt vooral aan de orde tijdens de projectentournee langs diverse steden. Na bezoeken aan uitgevoerde klimaatadaptatie-projecten in Klimaatactieve Stedenband (KAS, omgeving Enschede), Culemborg, Nijmegen, Dordrecht, was op 11 oktober Alkmaar de gastheer.

Nieuwe kenniskrant

De rondwandeling langs de projecten in de diverse steden, en de verdiepende sessies in het middagprogramma, leveren ook kennisvragen op, die input vormen voor de kennisagenda van Klimaatbestendige Stad. De nieuwe kenniskrant ‘Droge Kost’ (pdf, 1.7 MB) is in Alkmaar aangeboden aan de wethouder van Alkmaar en de hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Verslagen van de projectbezoeken, de kenniskranten (eerder verscheen de Natte Krant) en de kennisagenda zijn te vinden op de website van NKWK.

Uit een analyse van de eerste vier projectbezoeken blijkt dat er bijna 300 individuele partijen zijn bereikt. Ongeveer 50% van de deelnemers was afkomstig van de verschillende overheden, 25% van bedrijven (inclusief advies, ontwerp en communicatie), 15% van kennisinstellingen en 5% van NGO’s.

Kennisontwikkeling

De kennisontwikkeling in de onderzoekslijn is gestart met een programma met een omvang van ca. € 500.000 in 2017. Het consortium bestaat uit de volgende partijen: ministerie van Infrastructuur en Milieu (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie), STOWA, RIONED, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Dordrecht, Deltares, RIVM, Wageningen Environmental Research, TNO, atelier GROENBLAUW, Wageningen Economic Research, Ecorys, Stichting CAS, en Hogeschool van Amsterdam. We richten ons in 2017 op het verbeteren van de raming van verwachte schade door wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress, het aanleggen van een database om klimaatadaptatiemaatregelen te kunnen selecteren, het beoordelen van effecten van klimaatadaptatiemaatregelen op de gezondheid, en het waarderen van kosten en baten op project- en wijkniveau.

Gebruikersgroep

Gemeenten en waterschappen zijn de belangrijkste partijen om gebruik te maken van de opgedane kennis en ervaring uit dit programma. Om ervoor te zorgen dat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij wat gemeenten en waterschappen nodig hebben, is een gebruikersgroep opgericht, met een goede vertegenwoordiging van lokale overheidspartijen. De gebruikersgroep is nauw verbonden bij de uitvoering van het programma en denkt mee met de uitvoering van de werkpakketten.

De voorbereidingen voor het programma van 2018 zijn gaande. We voorzien uitbreiding van zowel het consortium als de onderwerpen voor onderzoek en nodigen belangstellenden van harte uit om aan te haken.


NKWK logo