Provincie en Deltares werken samen aan klimaatbestendig Zuid-Holland

Gepubliceerd 12 juli 2017

De provincie Zuid-Holland werkt komende jaren samen met andere partijen aan de opgave Adaptieve Delta. De ambitie is om in 2020 klimaatadaptatie breed te hebben verankerd in het provinciale beleid. In dat kader heeft de provincie op 4 juli een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Deltares voor de periode 2017-2019. De samenwerking tussen de provincie en Deltares is erop gericht om praktijkkennis op te bouwen en handelingsperspectief te bieden.

De onderlinge samenwerking tussen de provincie en Deltares krijgt via de ‘kennis- en onderzoeksagenda 2017’ vorm. Deze agenda is opgebouwd rond de thema’s ruimtelijke adaptatie, zoetwatervoorziening, bodemdaling, het bodem- en grondwatersysteem en de energietransitie. Op regionale schaal wordt vanzelfsprekend samengewerkt met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Concrete vragen in de agenda zijn: Welke adaptatiestrategieën zijn mogelijk om Zuid-Holland klimaatbestendig te maken? Hoe kunnen wij omgaan met bodemdaling? Hoe kunnen we de energietransitie de komende decennia vormgeven?

Meer informatie lees je op de website van de provincie Zuid-Holland


ondertekening-samenwerking-voor-klimaatbestendig-zuid-holland