Oproep om projecten in te dienen voor de Participatietafel Water

Gepubliceerd 7 augustus 2018

Het kennisprogramma DuurzaamDoor roept initiatiefnemers op om projecten in te dienen die een bijdrage leveren aan de versnelde verduurzaming van Nederland op het gebied van water.

Over de participatietafel Water

In de Participatietafel Water (PTW), een initiatief van het programma Duurzaam Door2, faciliteren gedreven professionals met hart voor water de versnelde verduurzaming van Nederland op watergerelateerde onderwerpen. Dat doen ze door op zoek te gaan naar inspirerende initiatieven, door mensen te verbinden in verrassende coalities en door het 'vanzelfsprekende' van water weer bijzonder te maken.

Uitvraag

PTW zoekt projecten die zich inhoudelijk richten op de volgende subthema’s:

  1. Waterveiligheid EN/OF
  2. Water en klimaatadaptatie EN/OF
  3. Waterkwaliteit en gezondheid, EN/OF
  4. Watereducatie

Duurzaam Door2: uitgangspunten en werkwijze

Het programma Duurzaam Door2 heeft als uitgangspunt dat het zich richt op de transitie (ofwel een structurele verandering) van de maatschappij. Kennisdelen en het gezamenlijke leerproces tussen initiatiefnemers en beoogde doelgroepen is essentieel.

Het programma hanteert een specifieke werkwijze, één die de samenwerking tussen (een aantal van de) verschillende maatschappelijke groepen - de 7 O’s: rijksOverheid, decentrale Overheid, Ondernemers, Onderzoekers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en bewoners (Onderaf) - centraal stelt. Daarnaast is het voor Duurzaam Door2 van belang dat er bij ingediende projecten sprake is van (of zicht op) ‘de 3 C’s’:

  1. Co-creatie: een samenwerkingsvorm waarbij alle samenwerkende deelnemers invloed hebben op het proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op het resultaat.
  2. Cofinanciering: samenwerking waarbij minimaal twee onafhankelijke deelnemende partijen het project financieel kunnen dragen. Duurzaam Door stimuleert de verdere ontwikkeling en aantrekking van de juiste partijen voor het project in natura (onder meer via netwerken).
  3. Coalitievorming: er is een afgewogen vertegenwoordiging van meerdere O’s (zie boven). Projecten waarbij bewoners (Onderaf) zijn betrokken, hebben een voorkeur.

Budget

In 2018 is er 150.000 euro budget beschikbaar voor projecten, in de meest brede zin des woords: onderzoek, uitvoering, inhoud, proces, concreet, conceptueel – of combinaties hiervan. Per project kan maximaal 15.000 euro (inclusief btw) worden aangevraagd. Bij uitzondering kunnen ze enkele projecten een hoger bedrag toekennen. Hiervoor dient u een overtuigende motivatie bij te voegen.

In 2019 is maximaal 45.000 euro beschikbaar voor projecten. Daarvoor zal in dat jaar een nieuwe uitvraag worden gedaan.

Meer informatie vind je op de website van DuurzaamDoor.