Praktisch aan de slag met klimaatadaptatie: e-book met voorbeelden

Gepubliceerd 2 oktober 2018

Een nieuw e-book, een beknopte ‘clickable pdf’, geeft praktische voorbeelden van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie in landelijk gebied. Hoe kun je als overheid je ambities vertalen naar de praktijk? Welke partijen spelen daarbij een rol en hoe kun je die het beste inschakelen? Het e-book is bedoeld voor medewerkers van overheden en organisaties die daarmee te maken hebben.

Advies- en ingenieursbureau Lievense heeft het e-book samengesteld, in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Dit Uitvoeringsprogramma werkt aan het realiseren van het Convenant Bodem en Ondergrond, dat het ministerie van IenW, gemeenten, provincies en waterschappen hebben gesloten voor de periode 2016-2020.

Actuele opgaven

Het Convenant Bodem en Ondergrond (2016-2020) moet ervoor zorgen dat de saneringsoperatie van de Nederlandse bodem en ondergrond succesvol verloopt. Maar het geeft, waar mogelijk, ook invulling aan de transitie naar duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Kennis- en innovatieontwikkeling zijn een belangrijk aspect. Zo wordt aansluiting gezocht met actuele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en een circulaire economie.

Handvatten

Het Uitvoeringsprogramma heeft geïnventariseerd welke behoeften overheden hebben als het gaat om klimaatadaptatie. Daaruit kwam naar voren dat zowel bestuurders als medewerkers graag praktisch aan de slag willen met klimaatadaptatie, maar dat ze daarvoor vaak onvoldoende handvatten hebben.

Dit e-book wil daar verandering in brengen. Het toont vanuit verschillende invalshoeken – met name grondwater en bodem – wat de mogelijkheden zijn om zelf aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Doelgroep zijn medewerkers van gemeenten provincies, waterschappen, omgevingsdinsten, brancheorganisaties van agrarisch ondernemers (zoals ZLTO) en natuurterreinbeheerders. Het richt zich op zowel nieuwkomers op het vlak van klimaatadaptatie, als op mensen die zich meer willen verdiepen in een specifiek thema of zelf al aan klimaatadaptieve projecten werken.

Succesvoorbeelden

De clickable pdf geeft de lezer op een toegankelijke manier praktische voorbeelden van succesvolle klimaatadaptatie. Het document geeft ook aan hoe men in contact kan komen met gemeenten die al positieve effecten ondervinden van klimaatadaptatie in landelijk gebied, zoals Meppel (Reestdal) en Groningen (De Onlanden).

Meer informatie: