Essay van Klimaatadaptatie Adviesteam: sneller van ambitie naar praktijk

Gepubliceerd 2 oktober 2018

Het Klimaatadaptatie Adviesteam heeft een essay uitgebracht met aanbevelingen voor het klimaat- en waterbestendig inrichten van de leefomgeving. De aanbevelingen komen voort uit een adviestraject dat het team heeft doorlopen met tien regio’s in Nederland. Het essay is opgesteld om het proces van ambitie naar praktijk ook in andere regio’s te versnellen.

De effecten van klimaatverandering worden steeds vaker zichtbaar: stad en regio kampen met wateroverlast en hittestress. De urgentie van een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van de leefomgeving is dus hoog. Daarom is er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een Klimaatadaptatie Adviesteam gestart. Dit team – een consortium van adviesbureaus, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties – heeft negen maanden lang tien regio’s begeleid in de praktische stappen naar klimaatadaptatie.

De bevindingen en aanbevelingen die dat traject heeft opgeleverd, brengt het Klimaatadaptatie Adviesteam nu naar buiten in de vorm van een essay (pdf, 293 kB). Het essay kan andere regio’s helpen met het versnellen van hun eigen proces richting klimaatadaptatie.

Processtappen

Het essay behandelt allereerst de brede principes van ‘weten, willen en werken’. Dat wil zeggen dat effectieve klimaatadaptatie altijd start vanuit een inventarisatie van kwetsbaarheden, gevolgd door het formuleren van ambities en taken en het werken aan praktische uitvoering, samen met partners. Het essay behandelt systematisch alle stappen in het proces, inclusief onderwerpen als stresstesten, visie, taakverdeling, mensen betrekken, klimaatbestendig bouwen en het realiseren van duurzame samenwerking.

Aanbevelingen

Daarnaast geeft het essay een serie concrete aanbevelingen. Die gaan onder meer over het regionaal bespreken van de uitkomsten van stresstesten, over ‘klein beginnen’ en over het meekoppelen van klimaatadaptatie met andere grote maatschappelijke opgaven. Ook procesinrichting, regionale samenwerking en crisismanagement komen aan de orde, evenals betrokkenheid van bewoners, bedrijven en instellingen.

Stresstesten en risicodialogen

Een belangrijk deel van het essay is gewijd aan stresstesten (inventarisaties van kwetsbaarheden) en daarop volgende risicodialogen (gesprekken met verschillende stakeholders over hoe met die kwetsbaarheden om te gaan). Het doel van risicodialogen is tweeledig: samen de regionale aanpak van kwetsbaarheden bespreken en tot een gezamenlijke agenda komen, maar ook bijdragen aan bewustwording over welke kwetsbaarheden het veranderend klimaat gaat brengen.

Die dialogen moeten op verschillende niveaus plaatsvinden, ‘van wijk tot Rijk’, aldus het essay. De dialogen zijn dus geen technische operatie, zo is de boodschap, maar ook bijvoorbeeld een organisatorische en communicatieve uitdaging. Het voordeel daarvan is dat de dialogen bijdragen aan het stimuleren van initiatieven en het vinden van eventuele meekoppelkansen.

Onderzoek risicodialoog

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben de adviesbureaus Sweco en ORG-ID onderzocht hoe risicodialogen tot nu toe zijn ingericht en wat daarmee de ervaringen zijn. De resultaten van dat onderzoek komen binnenkort beschikbaar.

Daarop vooruitlopend bevat het essay van het Klimaatadaptatie Adviesteam een bloemlezing uit ervaringen vanuit verschillende regio’s. Samen geven die een beeldend inkijkje in de mee- en tegenvallers op allerlei terreinen rond klimaatadaptatie.

Meer informatie:

Het Klimaatadaptatie Adviesteam – bestaande uit Tauw, ORG-ID en Platform31 in consortium met AT Osborne, Deltares, GrondRR, H2Ruimte, Hydrologic, Klimaatverbond Nederland, Stadsstromen, Tygron en HvA – deelt in opdracht van het Deltaprogramma RA de opgedane praktijkkennis op het kennisportaal www.ruimtelijkeadaptatie.nl. Om opgedane praktijkervaringen met klimaatadaptatie te kunnen delen, is in het voorjaar van 2018 Samen Klimaatbestendig opgericht, als onderdeel van het Deltaprogramma RA. Meer informatie op www.samenklimaatbestendig.nl.