Inventarisatie Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Gepubliceerd 23 januari 2018

Het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ brengt vergroenen van belastingen en andere financiële prikkels om klimaatbestendigheid te stimuleren in kaart. NextGreen en Stroom en Onderstroom inventariseerden de verschillende soorten financiële prikkels in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Gemeenten en waterschappen kunnen deze middelen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen.

foto -fianciele prikkels voor klimaatadptatie- Rooftop Revolution - Schinkelhavenkade aanleg_formaat rapport

Foto: Rooftop Revolution

Klimaatbestendige tuinen en gebouwen

Klimaatverandering en toenemende verstedelijking veroorzaakt meer wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig. Gemeenten en waterschappen hebben een belangrijke rol om dit te verwezenlijken, maar kunnen dit niet alleen: zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in steden is namelijk privaat terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is daarom afgesproken:

“Decentrale overheden stellen vanaf 2018 een gezamenlijk stimuleringsprogramma voor hun regio op om private initiatieven voor ruimtelijke adaptatie te stimuleren. Daarbij bepalen ze zelf welke mix van communicatieve en financiële stimulering ze daarvoor inzetten. …. Voor 2020 verkent het Rijk met waterschappen, gemeenten en provincies of het mogelijk en effectief is om klimaatbestendig handelen door private partijen te stimuleren met financiële prikkels, waaronder differentiatie van heffingen.”

De inventarisatie geeft invulling aan deze afspraken en bouwt voort op de activiteiten van het Werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken. Het is een concreet vervolg op het impactproject ‘Differentiatie belastingen van klimaatadaptieve gebouwen: hemelwater belasten of belonen’. Het rapport biedt een overzicht van financiële prikkels en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Onderstaande infograhic toont het beoogde effect van de financiële prikkels.

Infographic -Financiele prikkels voor klimaatadaptatie- NextGreen 2018

Aanbevelingen

Pioniers zijn begonnen met de eerste stappen richting het vergroenen van watergerelateerde belastingen, maar er is nog veel te ontwikkelen. De bij de inventarisatie betrokken organisaties hebben een aantal aanbevelingen gedaan, zoals samen werken aan pilots, het ontwikkelen van een bestuurlijk afwegingsmodel en een duurzame modelverordening rioolheffing. Daarnaast staan toetsing van percelen, het verwachte effect op gedrag en de mate van beloning op de agenda in de zoektocht naar duurzame financiering van het waterbeheer in een veranderend klimaat.

Contact

Carleen Mesters
Stroom en Onderstroom
06 21 50 89 14
vraag@carleenmesters.nl

Anne-Marie Bor
NextGreen
06 126 34 071
info@nextgreen.nl