Herstel na droogte gaat lang duren

Gepubliceerd 17 oktober 2018

De droogte van de afgelopen maanden leidt momenteel niet meer tot grote problemen voor de waterverdeling. Wel zijn er nog uitzonderlijke maatregelen nodig.

Waterschappen laten op verschillende plekken in Nederland extra zoet water in om verzilting tegen te gaan. Ook blijven beregeningsverboden in het oosten en zuiden van het land gelden.

De afvoer van de Rijn en Maas blijft de komende twee weken laag. De waterschappen die aan de kust liggen hebben hierdoor nog steeds te maken met zoutindringing vanuit de zee. Door de lage waterstanden van de rivieren blijven er ook beperkingen voor de scheepvaart. Wel is er voldoende water beschikbaar voor de gebieden waar het water aangevoerd kan worden, onder andere voor de landbouw en natuur.

Lage grondwaterstanden

Ondanks de neerslag van de afgelopen weken zijn de grondwaterstanden aanhoudend laag, volledig herstel duurt waarschijnlijk nog maanden. Dit kan regionaal sterk verschillen. Diverse waterschappen handhaven mede daarom hun beregeningsverboden en houden het waterpeil, waar nodig, hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Vooruitblik

De komende twee weken worden in dit waterbeeld geen grote veranderingen verwacht. Landelijke afstemming en coördinatie tussen waterbeheerders is niet langer vereist. Besluiten over waterverdeling worden niet meer verwacht. Daarom schaalt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) af. Het Watermanagementcentrum Nederland, de waterschappen en Rijkswaterstaat blijven de situatie nauwgezet volgen en nemen maatregelen als dat nodig is. Zij hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de lage grondwaterstanden, lage rivierafvoer en de kans op verzilting.

Bron: Unie van Waterschappen


Afbeelding: Extreme droogte in Nederland (Fotograaf: Thomas Klomp/Scherp Gesteld)