4e tranche Impactprojecten geselecteerd

Gepubliceerd 2 juli 2018

Acht nieuwe Impactprojecten zijn geselecteerd voor ondersteuning door het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ze komen in aanmerking voor ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding, advies-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal 25.000 euro (inclusief BTW). Het is de vierde keer dat deze ondersteuning wordt toegekend. In de drie eerdere tranches zijn in totaal al vijftien Impactprojecten uitgevoerd.

Geïnteresseerden konden tot 1 juni 2018 een aanvraag indienen voor de vierde tranche Impactprojecten. Maar liefst 25 projecten meldden zich aan – negen meer dan in de derde tranche. Uit de diversiteit en regionale spreiding van de aanvragen blijkt dat overal in Nederland veel partijen voortvarend aan de slag zijn met klimaatadaptatie. De acht geselecteerde Impactprojecten zijn op verschillende manieren gericht op ambitie 2 van het Deltaplan RA: het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een strategie voor het omgaan met klimaatextremen. Het gaat daarbij om bewustwording en om het gesprek – met alle relevante gebiedspartners – over de vraag hoe de kwetsbaarheid voor klimaatextremen te verkleinen is met concrete maatregelen.

De geselecteerde projecten zijn:

  1. Design Thinking & Ruimtelijke Adaptatie(Provincie Noord-Brabant, provincie Limburg e.a.)

Hoe voer je een risicodialoog die aansluit bij de leefwereld van de bewoners en bedrijven? Design Thinking sluit aan bij de leefwereld van mensen en bij de menselijke maat. Hiermee werken de overheden samen met de maatschappij aan een klimaatrobuuste omgeving.

  1. Risicodialoog voor een klimaatbestendige zakkende historische stad(Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland, provincie Zuid-Holland)

Het project richt zich op het tot stand brengen van een actieve en vruchtbare samenwerking voor klimaatbestendigheid, met de belanghebbenden in de verzakte historische binnenstad van Gouda. De ervaringen op kleine schaal worden opgeschaald via “willen” en “werken” naar een aanpak voor de binnenstad. Het beoogde einddoel is een governance-arrangement tussen de partijen.

  1. Instrument Klimaatbestendig en Duurzaam Ontwikkelen(Gemeente Gooise Meren)

Samen met initiatiefnemers (inwoners, ontwikkelaars) start de gemeente Gooise Meren een proces om – op basis van de resultaten uit de stresstest – een klimaatbestendig gebied te ontwikkelen, waarbij doelstellingen voor biodiversiteit en duurzaam en circulair bouwen worden meegenomen. Het resultaat is een concreet hulpmiddel om deze ambities te realiseren.

  1. Ontwikkeling en onderzoek klimaatmonitoring gemeente Groningen(Groningen)

De wijkklimaat- en groenmonitor is een digitale monitor die bewoners en ondernemers in Groningen op laagdrempelige wijze inzicht geeft in de lokale effecten (en mogelijke kwetsbaarheden) van klimaatverandering. Ook krijgen zij hiermee inzicht in de stappen die zij concreet kunnen nemen om hun eigen werk-leefomgeving klimaatbestendig in te richten.

  1. Risicodialoog op basis van zelf meten aan hitte (Amersfoort)

De bewoners van Amersfoort worden actief betrokken bij het meten van de hitte-opgave en het voeren van een risicodialoog over hitte. Het opgedane inzicht wordt vertaald naar concrete handvatten voor het gemeentelijk hitte-beleid en de inrichting.

  1. Samenwerking (Agenda Stad) en watertorenberaad inzake klimaatslimme verstedelijking (Agenda Stad/Heijmans, Watertorenberaad/Urbancore, Hogeschool van Amsterdam, Staatsbosbeheer, Tilburg, Zwolle, provincie Noord-Brabant)

Dit project vraagt in drie gebiedsontwikkelingsprojecten (Rotterdam, Tilburg en Zwolle) aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in de manier waarop klimaatadaptatie een plek krijgt in een ontwikkelingsproject, waarbij meekoppelkansen worden benut.

  1. Afwegingssystematiek voor waterrisico’s in het ruimtelijk domein(Rotterdam, Dordrecht, Amsterdam/Waternet, Zwolle, provincie Overijssel e.a.)

Het ontwikkelen van een risicoafweging voor wateroverlast/overstroming voor stedelijke functies. Het project biedt concrete handvatten en handelingsperspectief voor risicodialogen rond wateroverlast als gevolg van neerslag en overstromingen (geïntegreerde kansen en gevolgen).

  1. Klimaatstraat Nieuwdorp (Gemeente Borsele)

In de Klimaatstraat Nieuwdorp gaan inwoners, gemeente en andere betrokkenen gezamenlijk aan de slag in een living lab setting. Na een verdiepende wijkanalyse worden de gezamenlijke maatregelen geïnventariseerd en de effectiviteit ervan bepaald. Dit proces leidt uiteindelijk tot een klimaatactieplan.

De aanvragen zijn beoordeeld op basis van vooraf kenbaar gemaakte criteria (pdf, 86 kB). die zijn onderverdeeld naar typologie, impact en kwaliteit. Bij de keuze van de Impactprojecten  was niet alleen de totale score op basis van deze criteria van belang, maar ook spreiding in thematiek, regio, aard en omvang. Inhoudelijke dubbeling met eerdere Impactprojecten is vermeden. De acht geselecteerde projecten scoorden het beste op de gestelde criteria.

De resultaten en lessen van de Impactprojecten zijn te vinden in de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie en op het Kennisportaal, zodat anderen ervan kunnen leren. Het is bovendien de bedoeling dat de partijen die de Impactprojecten uitvoeren, hun resultaten en lessen zelf actief delen. Het nationale team van het Deltaprogramma RA werkt intussen aan de verdere invulling van het Stimuleringsprogramma, om partijen de komende jaren te blijven faciliteren. Het huidige Stimuleringsprogramma loopt van 2018 tot en met 2022.


afbeelding impactprojecten