Klimaatadaptatie in Interbestuurlijk Programma

Gepubliceerd 15 februari 2018

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaan optimaal samenwerken aan belangrijke maatschappelijke opgaven, waaronder klimaatadaptatie. Afspraken over deze samenwerking staan in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Op 14 februari 2018 is de programmastart ondertekend door vertegenwoordigers van het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

‘Samen meer bereiken voor mensen in Nederland’, dat is het uitgangspunt van het Interbestuurlijk Programma. Het IBP vloeit voort uit afspraken die gemaakt zijn in het regeerakkoord en omvat tien maatschappelijke opgaven. In de opgave ‘samen aan de slag voor klimaat’ gaat het om klimaatadaptatie, mitigatie en  circulaire economie. Ook is aandacht voor cross-overs met klimaatadaptatie bij de opgaven ‘regionale economie als versneller’, ‘naar een vitaal platteland’ en bij de ‘overkoepelende thema´s’.

De afspraken over klimaatadaptatie bevestigen de uitgangspunten van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en de ambities die zijn beschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (RA): “Nederland dient zich tijdig aan te passen aan de (versnelde) klimaatverandering zodat de schade beperkt wordt. In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Daarvoor moeten we in 2020 in alle sectoren klimaatbestendig handelen”. In het Deltaplan RA hebben overheden afgesproken om de aanpak van klimaatadapatie te versnellen en te intensiveren en de nadruk te leggen op de klimaatbestendige inrichting van Nederland.

De inhoudelijke afspraken worden uitgewerkt in een bestuursakkoord klimaatadaptatie dat in de loop van 2018 verschijnt. Bij de uitvoering van de afspraken zullen Rijk en decentrale overheden gebruikmaken van de bestaande – regionale – werkstructuren van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de NAS.