Nieuw rapport van de Stowa: Praktische tips en tools voor meerlaagsveiligheid

Gepubliceerd 5 november 2018

Vorige week publiceerde kenniscentrum STOWA het rapport ‘Verder met meerlaagsveiligheid’. Dit rapport bundelt leerervaringen en geeft een overzicht van de beschikbare instrumenten op het gebied van meerlaagsveiligheid.

Meerlaagsveiligheid (MLV) is een benadering voor duurzaam waterveiligheidsbeleid. De benadering werd geïntroduceerd in 2009 in het Nationaal Waterplan, als strategie om overstromingen uit het hoofdwatersysteem te voorkomen en de mogelijke gevolgen te beperken. Het gaat uit van drie lagen: preventie (laag 1), duurzame ruimtelijke ontwikkeling (laag 2) en rampenbeheersing (laag 3).

In de afgelopen jaren is in diverse pilots en leertrajecten onderzocht hoe gevolgbeperking - via ruimtelijke ontwikkelingen en rampenbeheersing - de preventieve maatregelen kan aanvullen. Het rapport ‘Verder met meerlaagsveiligheid (pdf, 7.4 MB)’ ontsluit de lessen die zijn opgedaan en geeft praktische tips. Bovendien wordt een overzicht gegeven van de instrumenten die ingezet kunnen worden om het MLV gedachtengoed toe te passen. Een van de punten die het rapport aanhaalt is dat een MLV-strategie ook een rol kan spelen in het beperken van de gevolgen van wateroverlast door extreme neerslag en overstroming uit het regionale watersystemen.

Het rapport geeft inzicht in de meest recente kennis en inzichten op het gebied van MLV en is daarmee een basisdocument voor iedereen die hier invulling aan geeft.

Download het rapport (pdf, 7.4 MB).