Oproep en enquête: Samenwerking financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Gepubliceerd 2 juli 2018

'Financiële prikkels voor klimaatadaptatie' is een initiatief van een breed samenwerkingsverband dat particulieren wil stimuleren om hun gebouw en tuin aan te passen aan het veranderende klimaat. In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een enquête opgesteld om de verdere invulling van de samenwerking tussen het Rijk, decentrale overheden, koepelorganisaties en kennisorganisaties te onderzoeken. Wilt u financiële prikkels zoals een duurzame rioolheffing effectief inzetten, vul dan de enquête in.

Het klimaat verandert en dat vraagt om een andere inrichting van onze leefomgeving. De bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies ontvingen half april een aanbiedingsbrief (pdf, 94 kB) van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Daarbij zat een pamflet (pdf, 402 kB) met aanbevelingen over het inzetten van ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ als vorm van beleid richting particulieren. Gemeenten en waterschappen kunnen deze beleidsmaatregel inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig maken van hun gebouwen en tuinen. Een breed samenwerkingsverband van Rijk, andere overheden en koepelorganisaties heeft een inventarisatie uitgevoerd van verschillende financiële prikkels en hun potentieel.

Aanbevelingen

De bij de inventarisatie betrokken organisaties hebben een aantal aanbevelingen voor vervolgstappen gedaan:

  1. Uitvoeren van pilots en leren van elkaar.
  2. Het opzetten en vullen van een Toolkit.
  3. Het vormgeven van een duurzame modelverordening rioolheffing.

Meer informatie over het traject tot nu toe is hier te vinden en op de webpagina Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken. Op 22 maart stemde de Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in met een haalbaarheidsstudie voor de uitwerking van een eventueel gezamenlijk ontwikkeltraject voor financiële prikkels, waarin pilots een centrale rol zullen spelen.

Enquête

Om de haalbaarheid en invulling van een dergelijke samenwerking vorm te geven, is in opdracht van het DPRA een enquête opgesteld. Door deze in te vullen via onderstaande link kunt u het onderwerp een stap verder brengen. De inzendtermijn is verlengd tot uiterlijk maandag 9 juli. Het invullen kost circa 20 minuten. Met behulp van de code die rechts bovenaan het scherm verschijnt bij het invullen, kunt u de enquête eventueel tussentijds onderbreken en op een later moment hervatten.

De enquête vindt u hier.

Voor wie?

De enquête is opgesteld voor professionals die belangstelling hebben voor en/of betrokken zijn bij studies naar financiële prikkels voor klimaatadaptatie, waaronder het ‘vergroenen’ van belastingen. Het invullen van deze enquête is vrijblijvend en leidt op geen enkele manier tot verplichtingen voor u of uw organisatie. U kunt aan het einde van de enquête aangeven of u wilt dat uw antwoorden anoniem worden verwerkt. Ook kunt u daar aangeven hoe u betrokken wilt blijven.