Input gevraagd voor Roadmap Klimaatrobuuste Gebiedsontwikkeling

Gepubliceerd 7 mei 2018

De werkgroep over klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling van de City Deal Klimaatadaptatie pakt de bouwcyclus bij de kop: van planontwikkeling via realisatie tot beheer en vervanging. Zij verwachten dat er door de ketens te doorbreken veel voordeel valt te halen. Minder kosten, minder overlast, snellere uitvoering. Bovendien kan, door steeds met dezelfde ketenpartners te werken, een continue verbeterproces worden ingericht. Hierin kan klimaatadaptatie zijn plek krijgen. Hoe dan? Deze vraag wordt beantwoord in de Roadmap.

De Roadmap Klimaatrobuuste Gebiedsontwikkeling geeft een geïntegreerde aanpak voor klimaatadaptatie in de hele keten. Op ieder moment heeft deze ketenintegratie een andere verschijningsvorm. Zo gaat het bij planvorming om kennis en kunde van het ontwerpen met klimaat en tools zoals TEEB-Stad. Bij contractvorming ligt het accent op ‘de juiste vraag stellen’ en vertalen naar gunningscriteria over klimaatprestaties. Ook gaat de Roadmap in op de vraag wanneer ‘harde’ normering versus ‘zachte’ procesafspraken het beste antwoord bieden. Een gelijk speelveld en een gedeelde ambitie zijn minimum voorwaarden bij gebiedsontwikkeling.

Op de COP dag in Utrecht hebben Tauw en Waternet de concept versie van de Roadmap Klimaatrobuuste Gebiedsontwikkeling gepresenteerd. Als je benieuwd bent naar de instrumenten en voorbeelden in de Roadmap, neem dan alvast een kijkje in het concept. Je kunt zelf ook input geven op het concept, zoals aanvullingen in de inspiratie en voorbeelden hoek. De werkgroep zal deze input dan meenemen bij de ontwikkeling tot een pop-up menu dat direct doorlinkt naar betreffende informatie. Stuur je input graag direct naar joris.viscaal@tauw.com.