Staat van ons water

Gepubliceerd 16 mei 2018

Op 16 mei is de jaarlijkse voortgangsrapportage van het nationale waterbeleid ‘Staat van Ons Water’ aangeboden aan de tweede kamer. Hierin wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen in het voorgaande jaar, het rapport gaat dus grotendeels over 2017. Staat van Ons Water is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

De rapportage behandelt onder meer de bestuurlijke ontwikkelingen en thema’s als waterveiligheid, waterkwaliteit, waterschikbaarheid en leefomgeving. Onder de noemer ‘water en leefomgeving’ wordt klimaatadaptatie behandeld. Hier komen de ontwikkelingen op het gebied van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, De Nationale Adaptatie Strategie en de Structuurvisie Ondergrond aan bod.

De gehele rapportage is online te bekijken of via de pdf download.