Standaarden gaan helpen bij uitvoeren stresstesten

Gepubliceerd 2 oktober 2018

In het hele land zijn overheden bezig met het uitvoeren van stresstesten. Als hulpmiddel worden standaarden voor de vier klimaatthema’s ontwikkeld. Die dragen bij aan de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van stresstesten. Sinds juli van dit jaar zijn er standaarden voor neerslaggebeurtenissen; voor hitte worden de grote lijnen momenteel uitgewerkt; voor droogte en overstroming verschijnen de standaarden begin 2019. Ook is een stresstest-bijsluiter in de maak, die overheden stapsgewijs ondersteunt bij het uitvoeren van de stresstest.

Stresstesten brengen in beeld wat de gevolgen zijn van wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Steeds meer overheden zijn met deze stresstesten aan de slag. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (RA) is afgesproken dat alle overheden in 2019 een stresstest hebben gedaan. De Klimaateffectatlas geeft een eerste, globaal beeld van de kwetsbaarheden. Veel overheden beginnen daarmee. Om meer in detail te treden, is een uitgebreidere stresstest nodig. “De standaarden helpen bij het uitvoeren van die stresstest”, zegt Annemiek Roeling. Zij werkt bij het ‘Team stresstest’ van het Deltaprogramma RA. “Ze geven houvast en vormen een vertrekpunt. Maar”, benadrukt ze, “je moet de standaarden niet zien als strak keurslijf; er is ook ruimte voor maatwerk. Want ieder gebied is uniek. Waar de ene gemeente behoefte heeft aan het doorrekenen van de verzilting van het oppervlaktewater, heeft een andere meer baat bij gegevens over bodemdaling.”

Bijsluiter

De stresstest-bijsluiter is begin volgend jaar beschikbaar via het Kennisportaal. De bijsluiter wordt, volgens Annemiek, “een licht en toegankelijk hulpmiddel dat je stap voor stap helpt bij het maken van keuzes bij het uitvoeren van stresstesten. Of je die nu zelf uitvoert, of laat doen door een extern bureau: je moet duidelijk voor ogen hebben wat je wilt doorrekenen of laten doorrekenen, hoe diepgravend dat gebeurt en waarom. Vervolgens helpt de bijsluiter ook bij het duiden van de resultaten; wat zie je eigenlijk op een kaart? Wat kun je met de resultaten, en wat kun je er niet mee?”

De bijsluiter zal verwijzen naar de diverse standaarden, die begin volgend jaar compleet zijn. Voor droogte is het benoemen van standaarden een ingewikkelde klus, zegt Annemiek. “Bij dit klimaateffect spelen veel thema’s een rol, denk aan waterkwaliteit, bodemdaling, verzilting of verdorring van groen. We hebben nauw contact met het Deltaprogramma Zoetwater en zijn op zoek naar manieren om de beschikbare informatie te ontsluiten voor het gebruik bij stresstesten.” Of die informatie te vangen is in kaarten of modellen, is zeer de vraag, aldus Annemiek. “Misschien moeten we het bij droogte meer zoeken in storytelling: het geven van voorbeelden, zodat we de overheden in ieder geval op weg helpen bij het in beeld brengen van de kwetsbaarheden voor droogte in hun gebied.”

Vragen over de stresstest? Stel ze via het contactformulier.