Steun voor plan minister om geld Deltafonds te gebruiken voor adaptatieprojecten

Gepubliceerd 3 juli 2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt vanuit de Tweede Kamer steun voor haar plan om geld vanuit het Deltafonds vrij te maken voor klimaatadaptatieprojecten. Daarvoor is een wetswijziging nodig daar het fonds bedoeld is voor financiering van waterveiligheid.

Een en ander bleek vorige week tijdens een algemeen overleg over water in de Kamer.

De minister heeft in haar begroting geen geld om adaptatieprojecten te financieren. Toch is aanpassing van infrastructuur en inrichting van stad en platteland aan extreme weer ‘urgent’, zei ze en refereerde daarbij aan de recente extreme regenval in het zuiden. Dit in de wetenschap dat op de publieke tribune het debat werd gevolgd door tal van mensen uit Limburg waar regenbuien onlangs voor grote overlast en schade zorgden.

Heet hangijzer

Financiering van klimaatadaptatie wordt op korte termijn een heet hangijzer. De klimaatgelden in het regeerakkoord, gestald in de zogeheten Klimaatenveloppe, zijn met name bedoeld voor het terugdringen van CO2, een mitigatiemaatregel. Voor adaptatiemaatregelen komen uit de Klimaatenveloppe geen middelen vrij, zo schetste de bewindsvrouw. En die maatregelen komen er wel aan; gemeenten zijn verplicht stresstesten te houden, waaruit een reeks aan adaptatieprojecten gaat voortvloeien. Uiterlijk in 2019 moet dat al duidelijk zijn.

Regio Envelop

Van Nieuwenhuizen heeft haar hoop gevestigd op de Regio Envelop. Daarin is volgens afspraken in het regeerakkoord een budget van 950 miljoen euro gereserveerd voor regionale projecten in de jaren 2018 tot en met 2022. De gelden uit dit fonds zijn evenwel niet gekoppeld aan klimaatmaatregelen, het kabinet wil de gelden regionaal inzetten voor verbetering van ‘de kwaliteit van de leefomgeving, de kwaliteit van leven en welvaart in economische zin’.

Van Nieuwenhuizen ziet hierin toch ruimte om aanspraak te maken op geld voor adaptatiemaatregelen, zo bleek in het overleg met de Kamer. Ze zei: “Als er in de regio een goed project op tafel komt, dan zie ik niet dat het niet zou lukken.”

Steun

Maar ze vroeg daarnaast aan de Kamer expliciet om steun voor haar plan om geld uit het Deltafonds vrij te maken voor klimaatadaptatie. Daarbij gaf ze aan dat het niet de eerste keer zou zijn als de besteding van geld uit het Deltafonds een bredere bestemming krijgt dan waterveiligheid. “Maar ik zou het zeer op prijs stellen als de Kamer een signaal afgeeft, een wetswijziging is niet niks.” In reactie daarop toonden fracties zich positief, met wel met de kanttekening dat het fonds niet mag worden uitgekleed ten behoeve van adaptatie. “Waterveiligheid moet centraal blijven staan,” stelde Remco Dijkstra (VVD).

De benodigde wetswijziging vergt enkele jaren, wat tot de vraag leidde hoe de minister in de tussentijd adaptatieprojecten denkt te gaan financieren. Los van mogelijke gelden uit de Regio Envelop stelde de bewindsvrouw dat ze voor 2019 en 2020 ‘twee keer tien miljoen euro’ vrij denkt te kunnen maken voor klimaatadaptatie. Daarnaast rekent ze op bijdragen van provincies, gemeenten en waterschappen. In substantiële zin, wel te verstaan, want van 'twee keer tien miljoen euro' was de Kamer niet onder de indruk. Van Nieuwenhuizen: “Maar van ons is gevraagd: laat je goede wil zien.”

Pilots

In reactie op CDA’er Jaco Geurts zegde de bewindsvrouw toe dat regio’s die voorop lopen met stresstesten en plannen voor adaptatie voorrang krijgen bij eventuele bijdrage in de financiering. Van Nieuwenhuizen: “Als we die projecten als pilots kunnen zien, dan is dat akkoord. We gaan niet wachten tot alle stresstesten klaar zijn.”

Bron: H2O Waternetwerk