Nu beschikbaar: de Handreiking Stresstest-Light!

Gepubliceerd 13 februari 2018

In het deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat alle overheden voor eind 2019 de kwetsbaarheid van hun gebied voor klimaatverandering onderzoeken. Om daarbij te helpen is de Handreiking Stresstest-Light ontwikkeld. Een eenvoudig en laagdrempelig instrument om een eerste beeld te krijgen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen.

Het deltaplan heeft het programmateam Ruimtelijke adaptatie opdracht gegeven om eind 2017 een gestandaardiseerde stresstest op te leveren. Het resultaat: een Handreiking Stresstest-Light die overheden helpt met het in beeld brengen van de kwetsbaarheid. Standaardisering betekent dat iedereen dezelfde invoer gebruikt voor de stresstesten: dus dezelfde standaard-buien of standaard-perioden van hitte of droogte. Het betekent niet dat iedereen hetzelfde rekenmodel moet gebruiken. Een stresstest die op onderdelen gestandaardiseerd is, heeft als voordeel dat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Ook zijn resultaten van de test onderling beter vergelijkbaar.

De Handreiking gestandaardiseerde Stresstest-Light is integraal opgenomen op deze website en komt daarnaast ook beschikbaar als PDF. De handreiking sluit aan bij de Klimaateffectatlas, waarin kaarten beschikbaar worden gesteld die inzicht geven in de effecten van klimaatverandering.

Ambitie bepalen

Een eerste beeld van de kwetsbaarheden helpt om het onderwerp te agenderen en om een gesprek aan te gaan met mede-overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen. De partijen staan samen aan de lat om in een zogenaamde risicodialoog hun ambitie te bepalen. Welke risico’s accepteren we en waar nemen we maatregelen om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan? Om daar beslissingen over te kunnen nemen, zal er nauwkeuriger gekeken moeten worden naar kwetsbaarheid en naar effectiviteit van mogelijke maatregelen. Een uitgebreidere stresstest kan daarbij helpen, waarvoor over het algemeen een bureau ingeschakeld zal worden.

Samenwerking met partners

De handreiking is tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groot aantal overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Voorbeeld zijn de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Rijkswaterstaat,  STOWA, Stichting Rioned, Deltares, Climate Adaptation Services (CAS), het KNMI, de NEN, NL Ingenieurs, TNO, het RIVM en Wageningen University & Research. Maar ook verschillende gemeenten, waterschappen en provincies. Met de hulp van deze partijen is daarnaast in beeld gebracht op welke onderdelen de stresstest verder gestandaardiseerd en anderszins verbeterd kan worden. De input wordt benut om de gestandaardiseerde stresstest in 2018 samen met deze partijen verder te ontwikkelen.

Aan de slag

Ondanks de verdere verbetering hoeft het werk niet te wachten. Overheden die al een stresstest gedaan hebben, hoeven geen nieuwe stresstest uit te voeren vóór eind 2019. Wel kan het zijn dat een ontbrekend thema wordt aangevuld vanuit de Stresstest-Light. Uiteindelijk is de bedoeling dat overheden de stresstest iedere zes jaar updaten, zodat er steeds een actueel beeld is van de kwetsbaarheid van Nederland.

De Stresstest-Light in het kort:
* De Stresstest-Light geeft een eerste beeld van de kwetsbaarheid van een gebied, en helpt bij bewustwording.
* Overheden kunnen niet ‘slagen of zakken’ voor de stresstest.
* De stresstest stelt geen normen die gemeente, waterschap, bewoners of bedrijven moeten halen.
* De stresstest vertelt niet welk model er gebruikt moet worden.
* De stresstest geeft een beginpunt om in overleg maatregelen te bepalen.
* De stresstest zelf legt geen maatregelen vast.
* De stresstest geeft geen indicatie van kosten.
* De stresstest is gebaseerd op klimaatscenario’s en geeft daarmee een voorspelling van de toekomst. De test geeft niet aan hoe het in 2050 zal zijn.


Overstroming