Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten ondersteuning aan met klimaatstresstest

Gepubliceerd 9 januari 2018

Waterschap Rijn en IJssel biedt de gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Nederlandse gemeenten moeten deze door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie te ontwikkelen test uiterlijk in 2019 hebben uitgevoerd zodat duidelijk wordt waar klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast en andere problemen.

Naast meer en heviger hoosbuien krijgt Nederland door klimaatverandering ook vaker te maken met andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte, heviger onweer en hagelbuien. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld wateroverlast op straat, extremere hoogwatersituaties in de grote rivieren, lagere grondwaterstanden, schade aan gewassen, en teruggang van de waterkwaliteit in recreatieplassen door toename van blauwalg.

Input voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen willen samen met de landelijke overheid werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Waterschap Rijn en IJssel wil hier onder andere invulling aan geven door het delen van relevante kennis en ervaring met o.a. droogte, wateroverlast en overstromingsrisico’s en daarmee gemeenten helpen bij het uitvoeren van de klimaatstresstests. De knelpunten die uit de stresstests naar voren komen kunnen vervolgens dienen als input voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda van gemeenten en het waterschap.

De Klimaatstrategie bestaat uit 3 pijlers

De ondersteuning bij stresstests is onderdeel van de net vastgestelde klimaatstrategie van waterschap Rijn en IJssel. Daarin is vastgelegd hoe het waterschap in de komende periode gestalte wil geven aan klimaatadaptatie in zijn werkgebied. De Klimaatstrategie bestaat uit 3 pijlers:

  • Het watersysteem robuuster maken
    Dit behelst bijvoorbeeld het toetsen en verstevigen van rivierdijken en andere waterkeringen, extra maaibeurten van watergangen in de zomer (t.b.v. verbeteren afvoercapaciteit), creëren van extra retentiebekkens, en het langer vasthouden van water zodat tekorten in het voorjaar en zomer beperkt blijven.
  • Werken aan een klimaatbestendige leefomgeving met burgers, bedrijven en overheden 
    Bijvoorbeeld door participatie in projecten zoals Klimaatbestendig Arnhem die bijdragen aan een slimmere inrichting van stedelijk gebied en projecten die zich richten op een beter bodembeheer van agrarische grond (Project Vruchtbare Kringloop).
  • Adequate voorbereiding op calamiteiten 
    Bijvoorbeeld door onderzoek naar de effecten van extreme clusterbuien op de leefomgeving en het voorbereiden van noodscenario’s om de gevolgen van zo’n calamiteit te beperken.

Het waterschap verwacht dat de investeringen die gemoeid zijn met klimaatadaptatie de komende jaren oplopen, van € 2,9 miljoen in 2018 naar € 6,0 miljoen in 2021.

Bron: Waterschap Rijn en IJssel